คว้ามะลิ คว้าทอง ทวีคูณ

คว้ามะลิ คว้าทอง ทวีคูณ

เพียงเขียน ชื่อ  ที่อยู่  ลงบนฉลากผลิตภัณฑ์ มะลิ  /  มะลิโกลด์  /  เบิดวิงซ์   ออร์คิด  และ  นมยูเอชที

ส่งมาที่ ตู้ปณ. 430 ปณจ. บางรัก กรุงเทพฯ 10500

ลุ้น คว้าจี้ทอง   มูลค่า 50  สต. ทุกสัปดาห์ ๆ ละ 5   รางวัล    รวม  65   รางวัล    มูลค่า  845,000 –

ลุ้น คว้าสร้อยทอง   มูลค่า 1 บาท ทุกเดือนๆ ละ 5  รางวัล     รวม  15 รางวัล     มูลค่า  375,000 –

ลุ้น คว้าทองแท่ง   มูลค่า 5   บาท   ทุก 3 เดือน  จำนวน  5  รางวัล     มูลค่า  625,000 –

รวม  85  รางวัล    มูลค่า   1,845,000   บาท     ระยะเวลา 29  ตค. 2555 – 24  มค. 2556

หมายเหตุ ฉลากต้องเป็นฉลากในปีปัจจุบันเท่านั้น