จ่ายบิล บอกเบอร์ ลุ้นล้าน กับเคาน์เตอร์เซอร์วิส

เงื่อนไขการร่วมรายการ

1. เฉพาะผู้ที่จ่ายบิลที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและจุดบริการที่มีสัญลักษณ์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เฉพาะสาขาที่มีสื่อร่วมรายการเท่านั้น

2. 1 บิล ต่อ 1 สิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการ

3.บริการกลุ่มมูลนิธิ, บริจาคเพื่อการกุศลทุกรายการ, การเติมเงินบัตรสมาร์ทเพิร์ส, บริการกลุ่ม CPF, และบริการกลุ่ม CPAC ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทเป็นต้นไป จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544

5. ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

6. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

7. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

8. พนักงาน บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินงาน และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ

9. บริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า

รายละเอียดการจับรางวัลและประกาศผล

จับรางวัลครั้งที่ 1: วันที่ 29 ม.ค. 2556 (ประกาศผลครั้งที่ 1 วันที่ 15 ก.พ. 2556 )

รายละเอียดรางวัล:

– รถยนต์ Honda CRV 2.0 S จำนวน 1 รางวัล

– บัตรชมภาพยนต์ เครือเมเจอร์ 5 ที่นั่ง จำนวน 200 รางวัล

จับรางวัลครั้งที่ 2: วันที่ 28 ก.พ. 2556 (ประกาศผลครั้งที่ 2 วันที่ 15 มี.ค. 2556 )

รายละเอียดรางวัล:

– รถยนต์ Honda CRV2.0 S จำนวน 1 รางวัล

– บัตรชมภาพยนต์ เครือเมเจอร์ 5 ที่นั่ง จำนวน 200 รางวัล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.counterservice.co.th สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจะ

แจ้งให้ทราบทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการ

กติกาการรับรางวัล

1) หลักฐานในการติดต่อขอรับรางวัลมีดังนี้

1.1) ใบเสร็จเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่มีเลขที่ใบเสร็จตรงกับที่ประกาศผลในเว็บไซต์

1.2) โทรศัพท์มือถือเบอร์ที่ทำการลงทะเบียน

1.3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

1.4) ภาษีของรางวัล 5%

2) ผู้ใช้บริการสามารถจ่ายบิลเพื่อเข้าร่วมรายการได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง (1 บิล ต่อ1 สิทธิ์) แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง

1 รางวัลเท่านั้น

3) ผู้โชคดีต้องมารับรางวัลด้วยตนเองภายใน 1 เดือน (30 วัน) นับจากวันประกาศผล(กรณีที่มาด้วยตนเองไม่ได้ สามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนเป็นผู้ดำเนินการได้ โดยยังต้องมีหลักฐานตามข้อ 1) ครบถ้วน

4) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีหลักฐานครบถ้วนและอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น