ดื่มคริสตัลวันนี้ลุ้น Samsung Galaxy NoteII 100 เครื่อง

ดื่มคริสตัลวันนี้ลุ้น Samsung Galaxy NoteII 100 เครื่อง

กติกาเงื่อนไขทั้งรายการ

1. ผู้ร่วมรายการส่งฉลากน้ำดื่มคริสตัลที่ระบุรายการชิงโชคแบบเต็มแผ่น ขวด PET ขนาด 600 มล. 1,000 มล. หรือ ขนาด 1,500 มล.พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน 1 ฉลากถือเป็น 1 ชิ้นส่วน แล้วส่งมายัง ตู้ปณ.170-171 ปณจ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เริ่ม 1 พ.ย. 55 หมดเขตรับชิ้นส่วน 31 ม.ค. 56

2. จับรางวัลจำนวน 1 ครั้ง ณ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี เลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ถ.นนทบุรี-ปทุมธานี ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ครั้งที่1 จับ 100 รางวัล เริ่มส่งชิ้นส่วนได้ตั้งแต่ 1 พ.ย. 55 – 31 ม.ค. 56 ทำการจับรางวัล วันที่ 14 ก.พ. 56 ประกาศผลวันที่ 28 ก.พ. 56 โดยจะประกาศรางวัลผู้โชคดีที่ www.crystal.co.th

3. ผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากผู้โชคดีได้รับรางวัลซ้ำในรายการเดียวกัน บริษัท ฯ จะทำการจับชิ้นส่วนขึ้นมาใหม่เพื่อหาผู้โชคดี คนใหม่มาทดแทนต่อไป

4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น โดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ

5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บริษัทฯจะมีจดหมายลงทะเบียนตอบรับแจ้งให้ทราบ ตามที่อยู่บนชิ้นส่วนจนครบทุกรางวัลภายใน 15วันทำการ หลังจากวันจับรางวัล ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนให้สมบูรณ์ก่อนการจับรางวัล ทุกครั้ง และจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนให้ สมบูรณ์ก่อนจ่ายรางวัลทุกครั้ง

6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง  และ สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองความถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมจดหมาย ยืนยันผู้โชคดี ที่ทางบริษัทฯ ออกให้ มาขอรับรางวัล ด้วยตนเอง ตาม สถานที่ วัน และ เวลา ที่บริษัทฯ กำหนด หากไม่ สามารถมารับด้วยตนเอง ผู้มารับรางวัลแทนต้องนำ บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ และทะเบียนบ้านพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวนอย่าง ละ 1 ฉบับ ของผู้โชคดี และ ของ ผู้รับมอบอำนาจ รวมทั้งเอกสาร มอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์ถูกต้อง พร้อมจดหมาย ยืนยันผู้โชคดีที่ ทาง บริษัทฯ ออกให้ มาให้ครบถ้วน ในกรณี ที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า15 ปีบริบูรณ์ จะ ต้องนำสูติบัตรฉบับจริง และสำเนารับรองความถูก ต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงโดย ให้มาพร้อมกับบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน อย่างละ 1 ชุด มาแสดงด้วย)

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนยี่ห้อ รุ่น ราคา ขนาดของรางวัลในมูลค่าเท่าเดิม หรือมากกว่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

8. ถ้าผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายใน 45 วันหลังจากที่บริษัทฯ ได้ลงประกาศใน www.crystal.co.th จะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ ในการรับรางวัล และบริษัท ฯ จะ มอบรางวัลให้แก่เหล่าสภากาชาด จังหวัดปทุมธานีต่อไป

9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของของรางวัล

10. ชิ้นส่วนฉลากที่ชำรุด ไม่สมบูรณ์ มีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ รอยแก้ไขตัวพิมพ์ดีด และรอยแก้อื่น ๆ หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มี สิทธิ์รับรางวัล

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

12. พนักงานของ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน), บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ, และ บริษัทที่มี ส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจับรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์ส่งชิ้นส่วนเข้าร่วมรายการ

13. คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

14. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.crystal.co.th หรือ 02-693-2255