ประกาศผู้โชคดี คอลเกตเกลือมันยกแก๊ง

ประกาศผู้โชคดี คอลเกตเกลือมันยกแก๊ง

ประกาศผู้โชคดี คอลเกตเกลือมันยกแก๊ง

รางวัลที่ 1 แพ็คเกจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท สำหรับ 4 ที่นั่ง จำนวน 3 รางวัล

 1. สุรีรัตน์ เชื้อวัฒนสถาพร กทม.
 2. พรพิมล แสงเมือง ปทุมธานี
 3. อญัญญา อินทเชื้อ กทม.

รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลที่พัก โรงแรม Sheraton กระบี่ 1 คืน (2 ใบ สำหรับ 4 ท่าน ) มูลค่ารางวัลละ 8,000 บาท จำนวน 40 รางวัล

 1. รุ่งทิพย์ ทองด้วง เชียงใหม่
 2. กรรณการ์ ขุราษี กทม.
 3. ภูริวัจน์ พัฒน์ธนญานนท์ กทม.
 4. สุธาสินี ปานเมทนี ชลบุรี
 5. ภัพจิรา เสมอสมัย หนองคาย
 6. ลัดดาวัลย์ บุญประกอบสุข นนทบุรี
 7. วิพล ฐิติรุ่งเรือง ชลบุรี
 8. คนากานต์ โชติวีระสถานนท์ กทม.
 9. กฤชณัท นาคมงคล ฉะเชิงเทรา
 10. วราภรณ์ จันทร์สกุลพร กทม.
 11. รุ่งฤดี จงภักดีตระกูล กทม.
 12. อมราพร สว่างกิจ ปทุมธานี
 13. รชต แสงเมือง ปทุมธานี
 14. อรวินท์ สุนันรุ่งอังคณา กทม.
 15. วิทยา เจียรถิร กทม.
 16. ปราโมทย์ ขันพัฒน์ พระนครศรีอยุธยา
 17. สุจินดา ลออเลิศพงศ์ กทม.
 18. ศิริชัย ฐิตวัฒนสกุล ชลบุรี
 19. ณัฐวัฒน์ เทอดผดุงชัย กทม.
 20. วรรณา เลิศรัตนรังสี กทม.
 21. อภิชญา นพคุณ กทม.
 22. ณัชชา ตายะวงศ์ ชลบุรี
 23. กิตติ กิจสุวรรณรัตน์ สุพรรณบุรี
 24. วิมลมาศ ครุธจั่นวงศ์ กทม.
 25. ควง เจียรถิร กทม.
 26. พัสธร ศุภผล กทม.
 27. สุรสิงห์ แววเที่ยงธรรม กทม.
 28. วาสนา มาตา ปทุมธานี
 29. ยงยุทธ แซ่ลิ้ม ภูเก็ต
 30. สมบัติ คำยนต์ สมุทรปราการ
 31. อุดมลักษณ์ ตั้นเหลียง ลพบุรี
 32. ไพศาล ศิริเจียรนัย กทม.
 33. สุรีย์ สุสัณฐิตานนท์ นครปฐม
 34. เฉลิม ใหญ่สถิตย์ กำแพงเพชร
 35. ปราณี เทียนคำศรี กทม.
 36. สุดารัตน์ อินทชัยวัฒนกุล กทม.
 37. อภิญญา เรืองฤทธิ์ ตาก
 38. อำภา ปุ๋ยนอก นครราชสีมา
 39. ชวนชม แจ้งรักษา กทม.
 40. ณกุล ด่านพิทักษ์ เชียงราย

ขอบคุณข้อมูลประกาศรายชื่อผู้โชคดีจาก http://www.facebook.com/ColgateThailand