ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม ดื่มโฟร์โมสต์ 55 คุณค่าสิ่งดีๆ ลุ้นรับ iphone5 55 เครื่อง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม ดื่มโฟร์โมสต์ 55 คุณค่าสิ่งดีๆ ลุ้นรับ iphone5 55 เครื่อง

ผู้โชคดีจากชิ้นส่วน UHT จำนวน 45 รางวัล ได้แก่

1. คุณ  กฤษฎา  ผจงธนสฤษฏ์

2. คุณ  วรินทร  แสงแดง

3. ด.ช.  จิรภัทร  อินทแพทย์

4. คุณ  เรณู     ลือชา

5. คุณ บุญยาณุธ  มาศยากุล

6. ด.ญ. ภัคศรัณย์   วงค์สวัสดิ์

7. คุณ  นครัตน์  มณีรัตน์

8. คุณ มนุสสร  จันทร์สกุลพร

9. คุณ ทรงลักษณ์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

10. คุณ สุด    ใจจัน

11. คุณ วิภา  ฤธาเชวง

12. คุณ วุฒิเดชา  บุญวรรโณ

13. คุณ นคร  เชาวสกู

14. คุณ พัฒน์นรี  เจนศิริธีราภา

15. คุณ  สหรัฐ  ปุณณะเวส

16. คุณ เพิ่มวงษ์  วงศ์วานิช

17. ด.ช. ณัฎฐภัส  ธนะสกุล

18. คุณ วรุตม์ สุขบัติ

19. นาย มนตรี ภูลายดอก

20. คุณ สุรชัย  เศารยะเสน

21. คุณ นิราวรรณ ไวยวารี

22. คุณ ภาณุมาศ  ศีติสาร

23. ด.ญ. ณิชการต์  สุขเสน

24. คุณ ณัฐสินี  ศรีสกุลไพร

25. คุณ พลอยพรรณ  ภูทำมา

26. คุณ แทน  ฤาดี

27. คุณ สมจิตร  จุฑาเจริญสุข

28. คุณ พงศธร หัตถศักดิ์

29. คุณ จินดา  ต่อสุวรรณ

30. คุณ ปฏิมา อินธิราช

31. ด.ญ. มิลิน  สุดงาม

32. คุณ นันทวัน แย้มบาง

33. ด.ช. พัชรพล โสภาพ

34. ด.ช. ฮามกุล บุญญาพิจิตร

35. คุณ ศิริลักษณ์ ฮ่อเลี้ยง

36. คุณ ลัดดา ปันธิ

37. คุณ เกียรติศักดิ์ โอภาสตระการกุล

38. คุณ เชียร เที่ยงอุทัย

39. คุณ วรรณพร พานิชย์

40. คุณ พนิดา น่วมนาค

41. คุณ ปิตินันท์  ปัญญาศรีวินิจ

42. คุณ พงศ์ณพัช ฐิติวะรานันท์

43. คุณ สุกัญญา อังศุธารานุกุล

44. คุณ ชลัมพล ลาภธนัญชัยวงศ์

45. ด.ช. อาณกร แสงเรืองรอบ

ผู้โชคดีจากชิ้นส่วนพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 10 รางวัล ได้แก่

1.คุณ บังอร วงค์กาศ

2.คุณ ประชา มาเจริญ

3.คุณ ชนิกานต์ วาระโภ

4.คุณ สรายุทธ์  บุญศรี

5.คุณ สำราญ ปลอดขำ

6. คุณ พิศิษฐ์  โภทชงรัก

7.คุณ เฉลิมพล เหมือนประสงค์

8. คุณ สุพัตรา หินชัยศรี

9.คุณ พรระวี แก้วแดง

10. คุณ เกศสุดา รุ่งจิวารักษ์

รบกวนเตรียมสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์ลายเซ็นให้เรียบร้อยและเงินค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% จำนวน 1,227.50 บาท

โดยสามารถมารับได้ตั้งแต่วันที่ 19/2/2013 เวลา 14.00- 15.00 น.

แนะนำให้มารับวันที่ 19 ช่วงเวลาดังกล่าวเพราะจะมีการถ่ายภาพหมู่

ส่วนผู้ที่ไม่สะดวกสามารถมารับได้ในเวลาทำงานตั้งแต่คือ 9.00 – 16.30 น.

ให้มารับตั้งแต่วันที่ 19/2/2013 – สิ้นเดือนมีนาคมนี้

(ปล.ตามกฎหมายให้มารับภายใน 30 วัน)

ถ้าหลังจากวันที่ 31/3/2013 แล้วยังไม่ติดต่อกลับ บริษัทจะตัดสิทธิ์จะให้สิทธ์กับรายชื่อสำรองต่อไป

สำหรับผู้จะที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับ ต้องมีสำเนาบัตรประชาชน

พร้อมลายเซ็นต์ทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และเอกสารมอบอำนาจมาเท่านั้น

about author

pr

pr@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.