ผู้โชคดี สวยคุ้ม 4 ต่อจาก Kuron

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรทะเบียนบ้าน และใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายสินค้า ตามที่ส่ง SMS  มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลที่ บริษัท คิวรอน จำกัด สำนักงานสาขาที่ 1 เลขที่  193, 195, 197 ซ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10230 ในวันและเวลาทำการ โทร. 02-736-0303 
  • ผู้โชคดีสามารถขอรับรางวัลได้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ 14/10/2014 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  • ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี   ณ  ที่จ่าย 5 %  ของมูลค่ารางวัล

รางวัลที่ 1  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมแพ็คเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน 2 ที่นั่ง 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท

 ลำดับ เลขที่ใบเสร็จ  หมายเลขโทรศัพท์
      1 LT-0512002510074204 087-296-8xxx
      2 BC-101200754 080-589-2xxx

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง  30 รางวัลๆ ละ 5,500* บาท

*ราคาทองคำ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ลำดับที่ เลขที่ใบเสร็จ หมายเลขโทรศัพท์
1 LT-0501804011658499 089-690-9xxx
2 BC-032286442 091-739-1xxx
3 LT-0502102616264369 089-155-1xxx
4 BC-140212915 086-926-6xxx
5 BC-034225134 094-462-8xxx
6 LT-E2010719100355 082-201-6xxx
7 BC-033290161 095-798-4xxx
8 LT-0500105657101029 081-655-2xxx
9 BC-101135256 084-712-3xxx
10 LT-0509700130075170 094-019-9xxx
11 BC-034229606 088-005-0xxx
12 BC-205377211 086-905-7xxx
13 LT-0501201930089662 081-677-8xxx
14 BC-010300059 087-971-8xxx
15 BC-011145964 089-156-8xxx
16 LT-0500105310427467 084-000-4xxx
17 BC-0332290170 081-497-7xxx
18 BC-135083817 089-449-5xxx
19 BC-117171167 084-976-7xxx
20 BC-338419574 095-873-6xxx
21 LT-0500903882313582 086-386-5xxx
22 BC-035248259 086-721-2xxx
23 LT-0501603686653423 091-781-2xxx
24 LT-0500903810241183 091-415-1xxx
25 BC-003350004 086-036-2xxx
26 BC-140214790 080-582-6xxx
27 LT-0501203382019225 081-359-8xxx
28 LT-9966871000000 089-456-2xxx
29 LT-0504102482358983 089-972-3xxx
30 LT-0507700882233823 096-449-5xxx

รางวัลที่ 3 Kuron’s Giftset 1 ชุด  100 รางวัลๆละ 3,000 บาท

ลำดับที่ เลขที่ใบเสร็จ หมายเลข
1 BC-016040165 086-665-9xxx
2 LT-0501002780156209 083-138-6xxx
3 BC-030032959 084-438-3xxx
4 BC-135086241 085-484-9xxx
5 BC-033289267 095-696-6xxx
6 BC-031136557 085-444-4xxx
7 BC-135081177 086-600-0xxx
8 BC-120085075 086-393-8xxx
9 LT-0500100818121460 087-117-5xxx
10 LT-0503601110552484 089-764-1xxx
11 LT-0502303310165771 090-945-4xxx
12 BC-035244717 087-506-9xxx
13 LT-0500903820458592 092-267-0xxx
14 BC-119170832 084-661-3xxx
15 BC-032285384 099-391-6xxx
16 LT-0501202282562532 081-684-8xxx
17 LT-0501503082022145 081-694-6xxx
18 BC-012130739 085-729-9xxx
19 BC-0358559285 086-689-8xxx
20 LT-0505002582958746 089-089-3xxx
21 BC-003199865 096-295-4xxx
22 LT-0502102616118377 090-595-9xxx
23 LT-0507700882233815 096-449-5xxx
24 BC-010104004 089-437-2xxx
25 LT-0505403283327629 090-981-6xxx
26 BC-123095348 090-969-6xxx
27 LT-0503901983075871 094-652-4xxx
28 LT-0207700882233820 096-449-5xxx
29 BC-138135667 087-476-4xxx
30 BC-120440434 091-090-2xxx
31 LT-0501903580767865 089-813-1xxx
32 BC-046075873 089-820-5xxx
33 LT-0500803710087627 084-838-6xxx
34 LT-0506003442201636 089-221-1xxx
35 BC-140214582 089-451-1xxx
36 BC-006137458 086-935-4xxx
37 LT-E420103500230 091-064-6xxx
38 BC-033258354 085-347-9xxx
39 LT-0503803882328628 080-970-7xxx
40 LT-0505403283552546 092-412-8xxx
41 BC-134024071 081-146-2xxx
42 BC-034141007 081-344-8xxx
43 LT-0506003441392985 084-928-9xxx
44 LT-0501203382586159 086-326-7xxx
45 BC-017289019 083-041-8xxx
46 BC-135084018 094-065-5xxx
47 BC-130490229 082-484-0xxx
48 LT-0500903810073379 080-068-9xxx
49 BC-133144408 081-636-6xxx
50 LT-0509500482912577 080-544-8xxx
51 LT-0504801710366104 089-923-8xxx
52 LT-0502102682107501 094-556-5xxx
53 LT-0501603610323303 085-377-0xxx
54 LT-0501603612500820 089-685-3xxx
55 BC-040015105 081-711-3xxx
56 LT-0501002810116153 096-841-5xxx
57 LT-0508002482546542 081-984-9xxx
58 LT-0504801612850393 089-194-5xxx
59 BC-123456 086-976-6xxx
60 LT-0512002510465728 086-694-0xxx
61 BC-011127265 087-168-9xxx
62 BC-104056564 094-560-7xxx
63 LT-0507700882233812 096-449-5xxx
64 BC-038552224 097-053-0xxx
65 BC-007026196 086-768-9xxx
66 BC-123456 089-990-0xxx
67 LT-0503203641052341 089-496-6xxx
68 BC-012132990 089-702-5xxx
69 BC-033574456 084-936-9xxx
70 LT-0503902741775713 095-741-1xxx
71 BC-138135128 081-608-5xxx
72 BC-012130877 084-689-8xxx
73 LT-0500100282823003 086-411-9xxx
74 BC-035255815 087-343-6xxx
75 BC-0107536000633 087-704-4xxx
76 BC-001421162 096-036-4xxx
77 LT-0501404710152713 081-533-6xxx
78 LT-0503601783367687 089-167-1xxx
79 BC-034139036 083-617-6xxx
80 BC-119443200 087-677-6xxx
81 BC-034140284 087-715-8xxx
82 LT-0503200120022964 089-679-0xxx
83 LT-0500105657001029 081-623-9xxx
84 BC-032288205 083-007-2xxx
85 LT-0501503082023610 089-207-1xxx
86 BC-011151005 080-751-8xxx
87 BC-001247226 081-785-9xxx
88 BC-035032682 085-552-4xxx
89 BC-141213617 082-072-3xxx
90 LT-0506002883023283 092-276-8xxx
91 LT-0507700882233822 096-449-5xxx
92 LT-0506003441392987 084-928-9xxx
93 LT-0500105310086716 081-584-7xxx
94 BC-140214789 094-241-0xxx
95 LT-0501203382567099 086-563-1xxx
96 BC-015308365 081-729-9xxx
97 LT-0503701482718962 086-906-8xxx
98 LT-TAXID01055360926 081-927-9xxx
99 BC-031135572 086-173-7xxx
100 BC-040015056 086-379-2xxx
about author

arenamedia

mkt@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.