รายชื่อผู้โชดดีได้รับ iPhone6 จากแพลนเน็ตคอมม ครั้งที่ 2

PlanetComm-2-001 PlanetComm-2-002 PlanetComm-2-003

รายชื่อผู้โชดดีจับรางวัล I Phone 6 จำนวน 5 รางวัล
ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น.
จับรางวัล ณ โถง บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
1. คุณวัศวรรดิ์ อภิชาติพงศานนท์

2. คุณวัลลภ เหล่าดำรงกุล

3. คุณมณี อรุณประเสริฐ

4. คุณอรุณ เกษร

5. คุณธาดา บุญญวัฒน์วณิชย์

about author

arenamedia

mkt@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.