ลุ้นตั๋วเครื่องบิน เมื่อชม Wreck-it Ralph ทุก 2 ที่นั่ง

ลุ้นตั๋วเครื่องบิน เมื่อชม Wreck-it Ralph ทุก 2 ที่นั่ง

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง Wreck-it Ralph ทุก 2 ที่นั่ง

เขียนชื่อพร้อมรายละเอียดลงบนคูปองหย่อนกล่องรับชิ้นส่วน ลุ้นรับ

รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ จำนวน 5 รางวัลๆละ 2 ที่นั่ง

รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ภูเก็ต จำนวน 5 รางวัลๆละ 2 ที่นั่ง

รางวัล Wreck-it Ralph Candy Machine จำนวน 10 รางวัลๆละ 6,800 บาท

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 241,000 บาท

เงื่อนไขการรับรางวัลและรายละเอียดรางวัล

จับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 28 มกราคม 2556 ทาง www.majorcineplex.com

ผู้โชคดีต้องทำการสำรองที่นั่งก่อนเดินทางและต้องชำระค่าออกบัตรโดยสารและ ค่าภาษีสนามบินตามที่สายการบินกำหนด

ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล

สาขาที่เข้าร่วมรายการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี ,พารากอน ซีนีเพล็กซ์ , เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ ,และเมกา ซีนีเพล็กซ์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชน ตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)

ของรางวัลนี้สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

วันที่ร่วมกิจกรรม

27 ธันวาคม 2555 – 17 มกราคม 2556

สาขาที่ร่วมกิจกรรม

พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี เฉพาะสาขาในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่