ฮา ซึ้ง ตะลึงโป๊ะ2 แจก Honda Scoopy-i

ฮา ซึ้ง ตะลึงโป๊ะ2 แจก Honda Scoopy-i

กติกา

1.ผู้ที่สมัครรับข้อความ “ฮา ซึ้ง ตะลึงโป๊ะ” มีสิทธิลุ้นรับรางวัล มอเตอร์ไซค์ รุ่น Scoopy i (1 รางวัล)

2.ระยะเวลา เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม ถึง 15 ธันวาคม 2555

3.รางวัล “มอเตอร์ไซค์ รุ่น Scoopy i ” จำนวน 1 รางวัล

เงื่อนไข

1.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีสิทธิรับรางวัลเพียง 1 รางวัล (สำหรับ 1 ท่านเท่านั้น)

2.ประกาศผลวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ณ บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด

3.ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ http://click.vithita.com/และ www.facebook.com/VithitaClick

4.ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากบริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด เพื่อกำหนดวัน เวลาในการรับของรางวัล หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

5.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และหรือภาษีอื่นๆ ในอัตราที่กฎหมายกำหนด

6.รางวัลดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกเป็นเงินสดได้

7.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณภาพของรางวัล ซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิต และหรือผู้จำหน่ายสินค้า โดยตรง

9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่บริษัทกำหนด

10.ผู้โชคดีต้องแสดงหลักฐานประกอบการรับของรางวัล ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด และซิมโทรศัพท์ หมายเลขที่ใช้ร่วมสนุกในกิจกรรม

11.พนักงานบริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

12.กรณีเกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการร่วมสนุก คำตัดสินของคณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด