เงินฝาก Youth Savings ลุ้น The New iPad

ทางธนาคารออมสินจะแจ้งผลการจับรางวัล New iPad ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำการจับผลรางวัล

ผู้มีสิทธิ์รับรางวัล

เป็นผู้เปิดบัญชีเงินฝาก Youth Savings ระหว่างวันที่ 17 ก.ย. 55 – 10 เม.ย. 56

มีบัญชีเงินฝาก Youth Savings มาแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน และมีเงินฝากคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ณ วันจับรางวัล

เป็นนักเรียน นักศึกษา

ผู้ฝากมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 ครั้งและ 1 รางวัลเท่านั้น

การออกรางวัล

กำหนดออกรางวัล จำนวน 6 ครั้ง ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

ครั้งที่  1  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555  จำนวน  30  รางวัล

ครั้งที่  2  วันที่ 25 ธันวาคม 2555   จำนวน  30  รางวัล

ครั้งที่  3  วันที่ 25 มกราคม 2556   จำนวน  30  รางวัล

ครั้งที่  4  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556   จำนวน  30  รางวัล

ครั้งที่  5  วันที่ 25 มีนาคม 2556   จำนวน  40  รางวัล

ครั้งที่  6  วันที่ 25 เมษายน 2556   จำนวน  40  รางวัล

เงื่อนไขพิเศษ

สำหรับผู้ฝากที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทำบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต หรือบัตร ATM จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก

about author

pr

pr@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.