โครงการพลังงานบ้านทุ่ง ชิงเงินรางวัล

รายละเอียดโครงการ “พลังงานบ้านทุ่ง”

หัวข้อการประกวด

“เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อการพัฒนาชุมชน”

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

ประชาชนทั่วไป

ขั้นตอนการประกวด

1. เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มการเขียนโครงการได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัด หรือ สำนักวิชาการพลังงานงานเขต

2. ส่งโครงการภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัด หรือ สำนักวิชาการพลังงานเขต

3. คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน (พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารโครงการ) โดยประกาศผลภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2556

4. ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาให้เป็นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่สามารถใช้งานได้จริง ผลงานละ 15,000 บาทสิ้นสุดการพัฒนาผลงานในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556

5. คณะกรรมการตัดสินรอบรองชนะเลิศลงพื้นที่พิจารณาผลงาน(ลงพื้นที่ประมาณ 16-31 กรกฎาคม 2556) (พิจารณาให้คะแนนจากเทคโนโลยีที่ได้จัดทำ) โดยจะพิจารณาตัดสินเข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยประกาศผลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

6. ผลงานที่ผ่านรอบรองชนะเลิศจะได้รับทุนสนับสนุนในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนนั้นๆ ในท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน) ผลงานละ 50,000 บาทสิ้นสุดการส่งเสริมฯ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2556

7. คณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศลงพื้นที่พิจารณาผลงาน(ลงพื้นที่ประมาณ 1-15 กันยายน 2556) (พิจารณาให้คะแนนจากการส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีในท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ) โดยจะพิจารณาตัดสิน

• รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล

• รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล

• รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล

• รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล

โดยประกาศผลในงานมหกรรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานชุมชน

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้ในนามบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัดทีมละไม่เกิน 5 คน

2. ผู้สมัครแต่ละบุคคล/ทีม สามารถส่งเข้าประกวดได้มากกว่า 1 โครงการ

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานชุมชน เน้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ หรือต่อยอดจากเทคโนโลยีฯ ที่มีอยู่เดิม

4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผลงานใหม่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน

5. ผลงานทุกชิ้นที่ได้รับรางวัลกระทรวงพลังงานขอสงวนสิทธ์ในการแก้ไข ดัดแปลง ทำซ้ำ ตามความเหมาะสม เพื่อการนำไปใช้ เผยแพร่โฆษณา และประชาสัมพันธ์

6. ไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสามารถจัดทำให้แล้วเสร็จตามกำหนด หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

8. หากตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ

9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รางวัล

1. รางวัลผู้ชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 100,000 บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 80,000 บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 60,000 บาท

4. รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับโล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลๆละ 20,000 บาท

5. ใบประกาศนียบัตรสำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 6 รางวัล

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

ไฟล์ .pdf

ไฟล์ .doc

about author

pr

pr@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.