ATiPowerTransform

วิธีตรวจสอบ สินค้า ATi Power Transform ของแท้-ของปลอม

ใช้โทรศัพท์มือถือ Scan QR Code จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลว่าเป็นของแท้ หรือ ของปลอม

รายละเอียด ระบบป้องกันสินค้าปลอม