Content Provider Service

Content Provider Service

วันนี้ผู้ที่สนใจร่วมให้บริการด้านคอนเทนต์สามารถขอเปิด Account เพื่อให้บริการ Content Provider Service แก่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั่วประเทศ ในเครือข่าย เอไอเอส ดีแทค และ ทรูมูฟ โดยผ่านระบบ SMS / MMS / IVR / USSD / WAP ได้แล้วที่นี่ โดยบริการที่สามารถให้บริการได้ คือ

 • บริการดาวน์โหลดภาพ / เสียง / เกมส์
 • บริการรับ-ส่งผลโหวต
 • บริการรับ-ส่งชิงโชครางวัล
 • บริการส่งข้อมูลต่าง ๆ ไปยังผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในรูปแบบของการสมัครบริการ SMS เช่น บริการข่าวด่วน / ข่าวบันเทิง / ข่าวกีฬา, รายงานผลสลาก ฯลฯ

เงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการคอนเทนต์

 • มี Server เพื่อเชื่อมต่อระบบ
 • มีเจ้าหน้าที่เทคนิคที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อบริการกับอารีน่า มีเดีย
 • มี Call Center ให้บริการ อย่างน้อยระหว่างเวลา 9.00 – 18.00 น.
 • ชำระค่าประกันรายได้ 6 เดือนแรกจำนวน 50,000 บาท (คืนให้เมื่อครบ 6 เดือนละมีรายได้รวม 50,000 บาทขึ้นไป)
 • ในเดือนที่ 6 เป็นต้นไป ต้องมีรายได้หลังหักส่วนแบ่งรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • Company Profile
 • Product Info
 • Marketing Plan
 • Revenue Forecast

เตรียมเอกสารประกอบการลงนาม

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราบริษัทฯ จำนวน 2 ฉบับ (สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องการสำเนาเฉพาะหน้าแรกของหนังสือรับรองบริษัทฯ เท่านั้น)
 • หนังสือมอบอำนาจเพื่อให้กระทำการลงนามในสัญญา
  (กรณีผู้มีอำนาจลงนามตามที่ระบุในหนังสือรับรองบริษัทมิได้เป็นผู้ลงนามในสัญญาด้วยตนเอง)
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลายมือชื่อ จำนวน 2 ฉบับ

หมายเหตุ:

 • SMS คือ การใช้บริการผ่านการส่งข้อความ (เช่น “พิมพ์ ABC ส่งไปที่ 4141333”) และได้รับข้อความตอบกลับเป็นตัวอักษร
 • MMS คือ การใช้บริการผ่านการส่งข้อความ (เช่น “พิมพ์ ABC ส่งไปที่ 4141333”) และได้รับข้อความตอบกลับเป็นภาพ /เสียง
 • IVR คือ การใช้บริการผ่านการโทรออก (เช่น กด *4141333555 แล้วโทรออก)
 • USSD คือ การใช้บริการผ่านการกดคำสั่งผ่านหน้าจอมือถือ (เช่น กด *480# แล้วโทรออก)
 • WAP คือ การใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ