HOT POT HOT MOVIE พาเที่ยว นิวซีแลนด์

HOT POT HOT MOVIE พาเที่ยว นิวซีแลนด์

HOT POT ร่วมกับ WARNER BROS[THAILAND] ชวนคุณอร่อยคุ้มเกินคิด และร่วมลุ้นผจญภัย นิวซีแลนด์ กับ เดอะ ฮอบบิท การผจญภัยสุดคาดคิด [THE HOBBIT AN UNEXPECTED JOURNEY]

ให้คุณเดินทางไปสัมผัสดินแดนแห่งธรรมชาติที่เต็มไปด้วยการผจญภัยและความ ตื่นเต้นสนุกสนาน พร้อมทั้งชมสถานที่ถ่ายทำอันสวยงาม และโรงถ่ายหนังขนาดใหญ่ ของภาพยนตร์ เดอะฮอบบิท  รวมทั้งร่วมสัมผัสการผจญภัยอันยิ่งใหญ่แบบ ฮอบบิท  6 วัน 5 คืน จำนวน 1 รางวัล 2 ที่นั่ง และของรางวัลพิเศษอื่น ๆ จากภาพยนตร์ เดอะ ฮอบบิท พร้อมทั้งบัตรกำนัล HOT POT รวมอีก 121 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 303,000 บาท

เพียงรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ครบ  500 บาท ต่อใบเสร็จ (หลังหักส่วนลด)  นำใบเสร็จรับเงิน เขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ หลังใบเสร็จรับเงิน ส่งชิงโชคเพื่อลุ้นรางวัล

ของรางวัล

– แพ็คเกจท่องเที่ยวดินแดนผจญภัย นิวซีแลนด์ ตั๋วเครื่องบิน พร้อมที่พัก และโปรแกรมผจญภัย 6 วัน 5 คืน      จำนวน 1 รางวัล 2 ที่นั่ง

– CANVAS BAG                                                   20  รางวัล

– WOODEN USB                                                   20  รางวัล

– A5 NOTEBOOK PU LEATHER*                   30  รางวัล

– บัตรกำนัล HOT POT  มูลค่า 500 บาท              50  รางวัล

เงื่อนไขการจับรางวัล

– ส่งใบเสร็จที่รับประทานอาหาร ครบ 500 บาท (หลังหักส่วนลด) ที่ฮอท พอท ทุกสาขาที่ร่วมรายการ   เขียนชื่อ-นามสกุลพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ด้านหลังใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน ใส่กล่องรับใบเสร็จ ณ จุดบริการภายในร้านฮอท พอท ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

– ของรางวัลรวมทั้งหมด 121 รางวัล มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 303,000 บาท

– บริษัทฯ จะดำเนินการรวบรวมใบเสร็จที่ลูกค้าเขียนส่งชิงโชคเข้ามาในระหว่างวันที่  1ธ.ค.2555 – 4 ม.ค. 2556 และจับรางวัลทั้งหมดในวันที่ 29 มกราคม 2556  ณ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ  ที่อยู่ 99 ม. 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ต จ.นนทบุรี 11120 เวลา 10.00-12.00 น. ใบอนุญาตเลขที่ 0017.1/22535 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ต จ.นนทบุรี

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

– บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซด์ www.hotpot.co.th และ http://www.facebook.com/hotpotbuffet ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

– พนักงานและครอบครัวของบริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน), บริษัท วอเนอร์บราเธอร์ส จำกัด และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้องกำหนด และเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

– รางวัลที่ 1 แพ็คเกจทัวร์ นิวซีแลนด์* 6 วัน 5 คืน ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% หากรางวัลมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีภายใน 30 วัน หลังจากประกาศผลผู้โชคดี  (ในแพ็คเกจทัวร์ประกอบด้วยตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด รวมค่าภาษีสนามบิน,ค่าเชื้อเพลิงการบิน, ค่าโรงแรมที่พักสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 5 คืน, รถเช่า และค่าธรรมเนียมเข้าชม HOBBITON MOVIE SET AND FARM TOUR, POCKET MONEY  30,000 บาท สำหรับ 2 ท่าน/แพ็คเกจทัวร์ไม่รวมค่าทำพาสปอร์ต,ค่าวีซ่านิวซีแลนด์, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว )

– รางวัลที่ 2 CANVAS BAG, รางวัลที่ 3 WOODEN USB, รางวัลที่ 4 A5 NOTEBOOK PU LEATHER,รางวัลที่ 5 บัตรกำนัล HOT POT  มูลค่า 500 บาท ทางบริษัทฯ จะจัดส่งรางวัลให้แก่ผู้โชคดีภายใน 60 วัน หลังจากประกาศผลผู้โชคดี

– ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้มากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง และต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติสามารถยื่นวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ได้

– ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ชิงโชคโดยไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล  หากปรากฎชื่อซ้ำกันคณะกรรมการจะทำการจับฉลากผู้โชคดีรายอื่นทดแทน

– ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตร ประชาชนตรงกับที่ระบุบนด้านหลังใบเสร็จรับเงินที่ส่งชิงโชคเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตนว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)

– หากผู้โชคดีไม่ได้รับการติดต่อหรือไม่ได้รับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ ฝ่ายการตลาด บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) โทร 02-9438448  ภายใน 60 วันหลังจากประกาศผลผู้โชคดี  หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ของทางบริษัทฯ ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ  สามารถนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้

-บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด