Lucky Draw by อารีน่า มีเดีย

ผู้ให้บริการด้านกฎหมาย การขออนุญาตชิงโชค จับรางวัล ส่งชิ้นส่วน ตู้ปณ sms marketing โดยได้รับความไว้วางใจจาก ธนาคารและบริษัทฯ โทร.081-674-8888

Lucky Draw by อารีน่า มีเดีย จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พศ.2554 เพื่อให้บริการดำเนินงาน จัดการส่งเสริมการขาย ชิงโชคจับรางวัล โดยมุ่งเน้นการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้าด้วยความเข้าใจในแง่บทกฎหมาย การพนัน ความเชี่ยวชาญ ประกอบกับประสบการณ์ และความสัมพันธ์อันดี กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ลูกค้าไว้วางใจและใช้บริการเรื่อยมาด้วย สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันประกอบกับอุปนิสัยของคนไทยทำให้การส่ง เสริมการตลาดด้วยการชิงโชคจับรางวัลเป็นวิธีที่ดึงดูดความสนใจจากลูกค้า ผู้ใช้บริการผู้บริโภคได้มากกว่าวิธีการส่งเสริมการตลาดวิธีอื่นๆทั้งในแง่ ของภาพลักษณ์และยอดขายการชิงโชคมีหลากหลายวิธี ทั้งการส่งชิ้นส่วน (Proof Of Purchase) , SMS, การร่วมสนุกผ่านทางเว็ปไซต์ (Online)ซึ่งแต่ละวิธีจะมีขั้นตอนการ ปฏิบัติแตกต่างกันไปแต่ก็ล้วนต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องก่อนการเริ่มกิจกรรมทั้งสิ้น จึงทำให้ Lucky Draw by อารีน่า มีเดีย  ได้เข้ามาดำเนินการให้ บริการ โดยเริ่มตั้งแต่ให้ปรึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการเล่นการจัดหาสิ่ง ของรางวัล ระบบ SMS ครบวงจรที่สุด

about author

arenamedia

mkt@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.