จ่ายบิลหรือเติมเงินมือถือ ผ่านไทยพาณิชย์ลุ้นทองและลุ้นรถ มูลค่ามากกว่าล้านบาท

จ่ายบิลหรือเติมเงินมือถือ ผ่านไทยพาณิชย์ลุ้นทองและลุ้นรถ มูลค่ามากกว่าล้านบาท

กติกาและเงื่อนไข
1. ชำระค่าสินค้าและบริการ ตั้งแต่ 20 เมษายน – 31 สิงหาคม 2556 ผ่าน SCB Branch, SCB ATM, SCB Easy Phone, SCB Easy Net หรือ SCB Mobile Banking ทุกรายการได้รับ 1 สิทธิ์ในการจับสลากรางวัล
2. การชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน SCB e-channel คือ SCB ATM, SCB Easy Phone, SCB Easy Net และ SCB Mobile Banking ธนาคารจะดึงข้อมูลผู้ชำระเงินจากบัญชีของผู้ชำระเงิน
3. การชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ชำระเงินโปรดใส่ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ชัดเจนทั้งในแบบฟอร์มใบนำฝาก Bill Payment (Pay-in Slip สีชมพู) หรือในใบแจ้งหนี้ในส่วนของธนาคาร เพื่อธนาคารใช้เป็นข้อมูลในการจับรางวัลและติดต่อกลับ ทั้งนี้ กรณีที่ไม่ได้ระบุ ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือไว้ถือว่าสละสิทธิ์ ิ์
4. การเติมเงิน Easy Pass 1 รายการได้รับ 1 สิทธิ์
5. การจ่ายบิล 1 ใบแจ้งหนี้ (กรณีจ่ายหลายครั้งในใบแจ้งหนี้เดียวกันต่อเดือน) จะคิดเป็น 1 สิทธิ์ต่อเดือนเท่านั้น
6. เติมเงินมือถือ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ช่องทาง SCB ATM, SCB Easy Phone, SCB Easy Net หรือ SCB Mobile Banking ทุกๆ 100 บาทรับ 1 สิทธิ์ (เฉพาะการเติมเงินโทรศัพท์มือถือสำหรับรายย่อยเท่านั้น การเติมเงินมือถือสำหรับ Partner ไม่เข้าร่วมในรายการส่งเสริมการขาย)
7. การทำรายการหลังเวลา 23.00 น. ถือเป็นรายการของวันถัดไป
8. รายละเอียดของรางวัล
8.1 จำนวนของรางวัลทั้งสิ้น 31 รางวัล รวมมูลค่า 1,224,000 บาท
8.2 รายละเอียดของรางวัล ประกอบด้วย

รางวัลที่ 1 New Vios 1.5E จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 649,000 บาท มูลค่ารวม 649,000 บาท
รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 23,000 บาท มูลค่ารวม 115,000 บาท
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 11,500 บาท มูลค่ารวม 115,000 บาท
รางวัลประจำเดือนที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 23,000 บาท มูลค่ารวม 115,000 บาท
รางวัลประจำเดือนที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 23,000 บาท มูลค่ารวม 115,000 บาท
รางวัลประจำเดือนที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 23,000 บาท มูลค่ารวม 115,000 บาท
(รถ New Vios และ ทองคำตามราคาตลาด ณ วันที่ 28 ก.พ. 56)

การจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ธนาคารจะดึงข้อมูลทั้งหมดลงในกระดาษเพื่อทำสลากและทำการจับรางวัล ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

การจับรางวัลประจำเดือนที่ 1 จำนวน 5 รางวัล โดยใช้ข้อมูลของผู้ที่ทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2556 และทำการจับรางวัล ในวันที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. โดย และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ทาง www.scb.co.th ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556
การจับรางวัลประจำเดือนที่ 2 จำนวน 5 รางวัล โดยใช้ข้อมูลของผู้ที่ทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2556 และทำการจับรางวัล ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ทาง www.scb.co.th ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
การจับรางวัลประจำเดือนที่ 3 จำนวน 5 รางวัล โดยใช้ข้อมูลของผู้ที่ทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2556 และทำการจับรางวัล ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ทาง www.scb.co.th ในวันที่ 13 สิงหาคม 2556
การจับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 จำนวน 16 รางวัล โดยใช้ข้อมูลของผู้ที่ทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 31 สิงหาคม 2556 และทำการจับรางวัล ในวันที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.scb.co.th ในวันที่ 11 กันยายน 2556

9. ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% หรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยชำระในวันที่มารับของรางวัล ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลจะต้องเป็นผู้ใช้บริการนั้นๆ โดยนำบัตรประชาชน มาแสดงเพื่อรับรางวัลที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ หมดเขตการรับรางวัล วันที่ 16 ตุลาคม 2556 หากธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะติดต่อผู้ที่มีรายชื่อรางวัลสำรองของรางวัลนั้นๆเป็นผู้รับรางวัลต่อไป
10. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้บุคคลอื่นได้
11. ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ และสามารถนำไปใช้ในกรณีอื่น หรือกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องได้ตามที่ธนาคารฯเห็นสมควร
12. ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาของรายการ การจับรางวัล เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดในรายการนี้
13. คำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
14. พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Call Center 027777777