จ่ายบิล ลุ้น BMW

จ่ายบิล ลุ้น BMW

ฉลอง 5 ปี แจก 5 เดือน 5 คัน

เงื่อนไขการจับรางวัล :

***รายการมอบโชคนี้จัดขึ้นโดยบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“เทสโก้ โลตัส”) ***

1. รายการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสมนาคุณให้แก่ลูกค้าเทสโก้ โลตัสที่มาชำระค่าธรรมเนียมการจ่ายบิลที่ห้างเทสโก้ โลตัส ห้างเทสโก้ โลตัส คุ้มค่า ห้างตลาดโลตัส และเทสโก้ โลตัสเอ็กซ์เพรส ทุกสาขาทั่วประเทศ 
2. สิทธิ์ในการเข้าร่วมชิงโชค 1 สิทธิ์ หมายถึง สิทธิ์ในการส่งบัตรชิงโชค 1 ใบ โดยลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมการจ่ายบิลไม่ว่าจำนวนเท่าไรก็ตาม จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัล จำนวน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จ เท่านั้น ทางบริษัทฯจะนำหมายเลขของผู้ชำระค่าธรรมเนียมของผู้ร่วมรายการพิมพ์เป็นชิ้นส่วนเพื่อนำมาจับรางวัลผู้โชคดี และสำหรับฉลากชิ้นส่วนจะมีการทำลายทิ้งทุกครั้ง หลังจากมีการจับรางวัลในแต่ละครั้งไปแล้ว 
3. ลูกค้าบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า และ บัตรสินเชื่อ เทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมชิงโชค 2 สิทธิ์ หมายถึง สิทธิ์ในการส่งบัตรชิงโชค 2 ใบ โดยลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมการจ่ายบิลไม่ว่าจำนวนเท่าไรก็ตาม จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางรัล จำนวน 2 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จ เท่านั้น (ยกเว้นการจ่ายบิลผ่านเครื่องรูดบัตร หรือจ่ายบิลออนไลน์ ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมรายการชิงรางวัล)
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชำระค่าธรรมเนียมการบริจาค การสมทบทุนให้กับกลุ่มมูลนิธิ และ/หรือ การบริจาคเพื่อการกุศลทุกรายการไม่ มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้ 
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามกฎหมาย (คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544) และกรณีผู้โชคดีได้รับรางวัลเป็นรถยนต์ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนและจดทะเบียนรถยนต์, ค่า พรบ. และประกันภัยรถยนต์ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่อยู่นอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนดไว้เองเป็นเงินสดทั้งหมด 
6. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้นตลอดรายการ หากการจับรางวัลได้ชื่อผู้โชคดีซ้ำ บริษัทฯ จะทำการคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีท่านอื่นๆ ที่ได้จับสำรองไว้แทนต่อไปจนครบทุกรางวัล และจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น 
7. ผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอรับของรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี (มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์) หากไม่มีผู้มาขอรับของรางวัลภายในกำหนด สิ่งของที่เหลือ บริษัทฯ จะมอบให้แก่ “มูลนิธิเทสโก้ เพื่อไทย” ต่อไป โดยของรางวัลดังกล่าว บริษัทฯ ยินยอมให้มูลนิธิเทสโก้ เพื่อไทย นำออกประมูลเพื่อหารายได้เข้าสู่มูลนิธิได้ในภายหลังจากที่ส่งมอบของรางวัลแล้วเสร็จ 
8. เทสโก้ โลตัส มีสิทธิ์ในการนำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล โดยผู้โชคดีไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น 
9. พนักงานและบุคคลในครอบครัวของเทสโก้ โลตัส และบริษัทตัวแทนที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้ 
10. เทสโก้ โลตัส ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และผู้โชคดีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น 
11. รายการส่งเสริมการขายนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต หรือวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลาเปิดทำการของสาขาเป็นต้นไป 
12. หมดเขตรับสิทธิ์การเข้าร่วมชิงโชคในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลาปิดทำการของแต่ละสาขา สำหรับร้านเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส เวลา 24.00 น. 
13. วันที่จับรางวัล : สำหรับประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ 22 พ.ค. – 21 มิ.ย. 56 จับรางวัลวันที่ 1 ก.ค. 56 ประกาศรายชื่อ วันที่ 15 ก.ค.56 สำหรับประจำเดือนมิถุนายน วันที่ 22 มิ.ย. – 22 ก.ค. 56 จับรางวัลวันที่ 1 ส.ค. 56 ประกาศรายชื่อ วันที่ 15 ส.ค..56 สำหรับประจำเดือนกรกฎาคม วันที่ 23 ก.ค. – 22 ส.ค. 56 จับรางวัลวันที่ 1 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อ วันที่ 15 ก.ย.56 สำหรับประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 23 ส.ค. – 22 ก.ย. 56 จับรางวัลวันที่ 1 ต.ค. 56 ประกาศรายชื่อ วันที่ 15 ต.ค.56 สำหรับประจำเดือนกันยายนวันที่ 23 ก.ย. – 31 ต.ค. 56 จับรางวัลวันที่ 11 พ.ย. 56 ประกาศรายชื่อ วันที่ 25 พ.ย. 56
14. คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 
15. สอบถามเงื่อนไข และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่จุดบริการลูกค้า เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ

**ผู้เข้าร่วมรายการได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขวิธีการเล่น สิ่งของรางวัล และรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจึงเข้าร่วมรายการ ส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

กติการการรับรางวัล

1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.tescolotus.com ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ เพื่อแจ้งให้ทราบเงื่อนไขในการรับรางวัล ภายใน 7 วันหลังจากจับรางวัลผู้โชคดี 
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน มาติดต่อขอรับรางวัล และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์ จะต้องเดินทางมารับรางวัล ณ เทสโก้ โลตัส สาขารามอินทรา ในวันและเวลาทำการ เวลา 9.00 – 16.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีหลักฐานครบถ้วนและอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น