ซื้อยางมิชลิน ลุ้นเข้าร่วมกิจกรรม MICHELIN Pilot Experience 2013

ซื้อยางมิชลิน ลุ้นเข้าร่วมกิจกรรม MICHELIN Pilot Experience 2013

สำหรับลูกค้าที่ซื้อยางมิชลิน จำนวน 4 เส้น เฉพาะรุ่น Pilot Sport 3, Primacy LC, Pilot Super Sport, Pilot Sport PS2,และ Latitude Sport ขนาดใดก็ได้ในร้านค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 15 มิถุนายน 2556 โดยลูกค้าจะได้รับคูปองไปรษณียบัตร เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดเกี่ยวกับรถ และรายละเอียดยางที่ซื้อ แล้วส่งกลับมาที่บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เวลา 24.00 น. เพื่อเป็นการลงทะเบียนเข้าร่วม แคมเปญ
• ของรางวัล ได้แก่ แพ็คเกจทัวร์และบัตรเข้าร่วมกิจกรรม MICHELIN Pilot Experience 2013 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ประเทศมาเลเซีย รางวัลประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-มาเลเซีย, ที่พัก 2 คืน บัตรเข้าชมการแข่งขัน ของที่ระลึกการแข่งขัน อาหารทุกมื้อ การเดินทางระหว่างโรงแรมและสนามแข่งขัน มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) รวมของรางวัลตลอดรายการมีทั้งสิ้น 10 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
• บริษัท สยามมิชลิน จำกัด จะทำการจับรางวัล ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต (ดอนเมือง) เลขที่ 99/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง เว็บไซต์ www.michelin.co.th ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 อย่างเป็นทางการ และจะแจ้งให้ ผู้โชคดีทราบผ่านทางจดหมายลงทะเบียนและหรือทางโทรศัพท์
• ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องออกเดินทางระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2556 โดยจะต้องมีหนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง พร้อมวีซ่าเข้าประเทศมาเลเซีย โดย ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทางและวีซ่าเองทั้งหมด และในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ และทางบริษัท สยามมิชลิน จำกัดจะชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่า ของรางวัล
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรอง ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ หรือขาดคุณสมบัติ
• การร่วมกิจกรรมครั้งนี้สามารถใช้ร่วมกับ
โปรโมชั่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆของมิชลินได้
• ในกรณีที่พิจารณาแล้วพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม หรือกระทำการใดๆที่ส่อไปในทางทุจริต ทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลทันที
• ทางบริษัทฯถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้ทำความเข้าใจและยอมรับข้อตกลงในเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วทุกประการ หากเกิดกรณีพิพาท คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้รายละเอียดของตัวบุคคล ภาพและหรือเสียงของผู้ที่ได้รับรางวัลในการประชาสัมพันธ์อื่นๆต่อไป โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
• ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัล จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับขี่รถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ และจะต้องไม่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการขับขี่ของผู้ได้รับรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลท่านนั้นไม่ผ่านการตรวจสุขภาพก่อนการขับขี่เพื่อความปลอดภัย
• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพนักงานหรือครอบครัวของผู้แทนจำหน่ายมิชลิน ผู้แทนจำหน่ายร่วมมิชลิน บริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัทยางอื่นๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า