ดื่มคริสตัลลุ้นรูดแสน แจก 100,000 บาท ทุกวัน

ดื่มคริสตัลลุ้นรูดแสน แจก 100,000 บาท ทุกวัน

ดื่มคริสตัลลุ้นรูดแสน แจก 100,000 บาท ทุกวันกับบัตรเดบิตคริสตัล 56 วัน 56 ใบ

กติกาเงื่อนไขทั้งรายการ
1. ผู้ร่วมรายการส่งฉลากน้ำดื่มคริสตัลที่ระบุรายการชิงโชคแบบเต็มแผ่น ขวด PET ขนาด 600 มล. 1,000 มล., ขนาด 1,500 มล.หรือ ฝาขวดแก้ว ขนาด 500 มล. พร้อมเขียนชื่อที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน 1 ฉลากถือเป็น 1 ชิ้นส่วน แล้วส่งมายัง ตู้ปณ.170-171 ปณจ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เริ่มส่งชิ้นส่วน 1 ต.ค. 56 หมดเขตรับชิ้นส่วน 25 ธ.ค. 56
2. จับรางวัลจำนวน 12 ครั้ง ณ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี เลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ถ.นนทบุรี-ปทุมธานี ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เพื่อชิงรางวัล บัตรของขวัญคริสตัลเดบิตการ์ด มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท รวม 56 รางวัล รวมมูลค่า 5,600,000 บาท โดย จับรางวัลทุกวันจันทร์ จำนวน 12 ครั้ง และจะประกาศรางวัลผู้โชคดี56 ครั้ง ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ 15 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2556 โดยจะประกาศผลทาง www.crystal.co.th
3. ผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากผู้โชคดีได้รับรางวัลซ้ำในรายการเดียวกัน บริษัท ฯ จะทำการจับชิ้นส่วนขึ้นมาใหม่เพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทนต่อไป
4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น โดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บริษัทฯจะมีจดหมายลงทะเบียนตอบรับ แจ้งให้ทราบ ตามชื่อที่อยู่บนชิ้นส่วนจนครบทุกรางวัลภายใน 15วันทำการ หลังจากวันจับรางวัล ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนให้สมบูรณ์ก่อนการจับรางวัลทุกครั้ง และจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนให้สมบูรณ์ก่อนจ่ายรางวัลทุกครั้ง
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง และ สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองความถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมจดหมาย ยืนยันผู้โชคดี ที่ทางบริษัทฯ ออกให้ มาขอรับรางวัล ด้วยตนเอง ตาม สถานที่ และวัน เวลา ที่บริษัทฯ กำหนด หากไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ผู้มารับรางวัลแทนต้องนำ บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ และทะเบียนบ้านพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ของผู้โชคดี และ ของ ผู้รับมอบอำนาจ รวมทั้งเอกสาร มอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์ถูกต้อง พร้อมจดหมาย ยืนยันผู้โชคดีที่ ทาง บริษัทฯ ออกให้ มาให้ครบถ้วน ในกรณี ที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า15 ปีบริบูรณ์ จะ ต้องนำสูติบัตรฉบับจริง และสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงโดยให้มาพร้อมกับบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนารับรองความถูกต้องจำนวนอย่างละ 1 ชุด มาแสดงด้วย)
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรของขวัญคริสตัลเดบิตการ์ดในมูลค่าเท่าเดิม หรือมากกว่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืนหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
8. ถ้าผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายใน 45 วันหลังจากที่บริษัทฯ ได้ลงประกาศใน www.crystal.co.th จะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ ในการรับรางวัล และบริษัท ฯ จะมอบรางวัลให้แก่เหล่าสภากาชาด จังหวัดปทุมธานีต่อไป
9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรของขวัญคริสตัล เดบิต การ์ด จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนค่าธรรมเนียมธนาคารในการเปิดบัตรเดบิต มูลค่า 400 บาทเอง
10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของของรางวัล
11. ชิ้นส่วนฉลากที่ชำรุด ไม่สมบูรณ์ มีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ รอยแก้ไขตัวพิมพ์ดีด และรอยแก้อื่น ๆ หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
13. พนักงานของ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน), บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ, และ บริษัทที่มี ส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจับรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์ส่งชิ้นส่วนเข้าร่วมรายการ
14. คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
15. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.crystal.co.th