นันยาง โกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์ คัพ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

นันยาง โกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์ คัพ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

รางวัล
รอบชิงชนะเลิศภูมิภาค (เหนือ, ใต้, ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลางและตะวันตก) รุ่นอายุ 18 ปี และรุ่นอายุ 15 ปี
ทีมชนะเลิศ ทุนการศึกษา ทีมละ 5,000 บาท ถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัตร
ทีมรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา ทีมละ 3,000 บาท และเกียรติบัตร
ทีมอันดับ 3 (ร่วม) ทุนการศึกษา ทีมละ 2,000 บาท และเกียรติบัตร

*** หมายเหตุ ทีมทั้ง 4 ทีมในแต่ละภูมิภาค จะไดสิทธิ์
เข้าแข่ง ขัน รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพฯ

รอบชิงชนะเลิศภูมิภาค (เหนือ, ใต้, ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลางและตะวันตก) รุ่นอายุ 12 ปี
ทีมชนะเลิศ ทุนการศึกษา ทีมละ 3,000 บาท และเกียรติบัตร
ทีมรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา ทีมละ 2,000 บาท และเกียรติบัตร
ทีมอันดับ 3 (ร่วม) ทุนการศึกษา ทีมละ 1,000 บาท และเกียรติบัตร
*** หมายเหตุ ทีมทั้ง 4 ทีมในแต่ละภูมิภาค จะไดสิทธิ์
เข้าแข่งขัน รอบชงิชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพฯ

รอบคัดเลือก (ภาคตะวันออก และนครหลวง) รุ่นอายุ 18 ปี รุ่นอายุ 15 ปี และรุ่นอายุ 12 ปี
แข่งขันคัดเลือก 16 ทีมสุดท้าย เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
*** หมายเหตุ ทีมที่เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย หากเป็นทีมที่มาจากจงัหวดั ชลบุรี ระยอง สระแก้ว ปราจีนบุรี
จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก พระนครศรีอยุธยา จะได้รับ ค่าเดินทาง เพื่อมาแข่ง ขัน รอบชิงชนะเลิศ ทีมละ 2,000 บาท

รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
รุ่นอายุ 18 ปี
ทีมชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษา 20,000 บาท และเกียรติบัตร
ทีมรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท และเกียรติบัตร
ทีมอันดับ 3 (ร่วม) ทุนการศึกษาทีมละ 5,000 บาท และเกียรติบัตร

รุ่นอายุ 15 ปี
ทีมชนะเลิศ ทุนการศึกษา 20,000 บาท ถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัตร
ทีมรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท และเกียรติบัตร
ทีมอันดับ 3 (ร่วม) ทุนการศึกษาทีมละ 5,000 บาท และเกียรติบัตร

รุ่นอายุ 12 ปี
ทีมชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท และเกียรติบัตร
ทีมรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา 3,000 บาท และเกียรติบัตร
ทีมอันดับ 3 (ร่วม) ทุนการศึกษาทีมละ 2,000 บาท และเกียรติบัตร

หมายเหตุ
1. เงินรางวัล จะต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่าย 5%ของจำนวนเงินที่ได้
2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะจ่ายเงินรางวัล เป็นเช็คล่วงหนา สั่งจ่ายในนามตัวแทนทีม ซึ่งสามารถรับได้หลังจากสิ้นสุด การแข่งขัน โดยผู้แทนทีมจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐานการรับเงิน
กติกาการแข่งขัน ระเบียบและวิธีการแข่งขัน
ใช้ระเบียบและวิธีการแข่งขันตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนด
ติดต่อสอบถามรายละเอียด และรับชมข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 086-369-5546-8 , 02-950-4064-5
www.NanyangGoalnu.com , Facebook.com/nanyang.co.th

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

 

คิลกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม