ประกาศรางวัลผู้โชคดีรายการ ช้อปลุ้นโชค ลุ้นขับรถฟรี ไทวัสดุ

ประกาศรางวัลผู้โชคดีรายการ ช้อปลุ้นโชค ลุ้นขับรถฟรี ไทวัสดุ

รางวัลที่ 1 : รถกระบะ Suzuki รุ่น Carry 1600 CC. จำนวน 1 รางวัล
1. คุณนภาพร มินยาวัง

รางวัลที่ 2 : ตู้เย็น 1 ประตู Toshiba 6.2 คิว จำนวน 13 รางวัล
1. คุณพะนอ แซ่โค้ว บางนา
2. คุณกรวิชญ์ งอยผาสา บางนา
3. คุณนิภาพรรณ เทพลิบ บางนา
4. คุณวรเศรษฐ์ ณัฐภัทรวงศ์ บางนา
5. คึณวินัย ชีวชื่น บางนา
6. คุณลุงน้อย พ่วงกระทุ่ม พิษณุโลก
7. คุณวรกันต์ พงษ์สุขพิณ พิษณุโลก
8. คุณยุตจิรา วงค์หลวง ลำปาง
9. คุณกรรณิการ์ จันต๊ะวงศ์ ลำปาง
10. คุณคณิตพัฒน์ ขำดี สุขาภิบาล 3
11. คุณธนโชติ ปัญญานาด สุขาภิบาล 3
12. คุณนภาพิสุทธิ์ พิชัยวรวัฒน์ สุรินทร์
13. คุณสุรศักดิ์ บุหรา สุรินทร์

รางวัลที่ 3 เครื่องเล่น DVD Distar จำนวน 90 รางวัล
1. คุณแสงเพ็ชร ท่าพริก บางนา
2. คุณจุลินทร์ กิติสุพัฒน์ บางนา
3. คุณธีรัถ วราเวทวุฒิกร บางนา
4. คุณรังสี กวีวงศ์สุนทร บางนา
5. คุณกิตติคุณ ม่วงทา บางนา
6. คุณกุสุมา แซ่หลู่ บางนา
7. คุณศศิภา ลีกวิไล บางนา
8. คุณพนิดา ชวนะกุลานันท์ บางนา
9. คุณขจรเกียรติ จำปาเงิน บางนา
10. คุณพลอยนภัศ พรปัญญาเมธี บางนา
11. คุณอมรินทร์ มันครอง บางนา
12. คุณทองดี ลูกศร บางนา
13. คุณสายฝน ถุลดาประเสริฐ บางนา
14. คุณสุขจินต์ จึ่งสกุล บางนา
15. คุณกรรณิกา เพ็ชร์ดี บางนา
16. คุณปราโมช แสงเทียน บางนา
17. คุณสมชาย สุนทรพิเศษการ บางนา
18. คุณบูรณชิต ช่องดารากูล บางนา
19. คุณสุภัทร์สิทธิ์ เริงหะรินทร์ บางนา
20. คุณสาธิยา สิริเรืองอำไพ บางนา
21. คุณสนั่น สกุมา บางบัวทอง
22. คุณสันติ สกลไชย บางบัวทอง
23. คุณประกอบ นารัมย์ บุรีรัมย์
24. คุณเสกสรร สุขะเสนา พิษณุโลก
25. คุณขนิษฐา จันทร์คุ่ม พิษณุโลก
26. คุณสมควร เอี่ยมประเสริฐ พิษณุโลก
27. คุณศักดิ์สิทธิ์ สากระแสร์ พิษณุโลก
28. คุณชาญวิทย์ บุญยินดี พิษณุโลก
29. คุณศิวพร ชุ่มเย็น พิษณุโลก
30. คุณเรณู ศิริรัตน์ พิษณุโลก
31. คุณสุทธิพงศ์ เอื้อมงคล พิษณุโลก
32. คุณอำพล งอกอ่อน พิษณุโลก
33. คุณอำนาจ พ่วงชาวนา พิษณุโลก
34. คุณชุติมา เฟื่องทอง พิษณุโลก
35. คุณเชษฐา พิมพาแต่ง พิษณุโลก
36. คุณนครินทร์ ปั้นสวน พิษณุโลก
37. คุณภัทริน ลอกล้า พิษณุโลก
38. คุณสุจิตรา สุขชู มหาชัย
39. คุณจิรวรรณ จุ้ยวัดเลา มหาชัย
40. คุณน้ำฝน ตาตุ ลำปาง
41. คุณประเสริฐ ประสานศักดิ์ ลำปาง
42. คุณเมทินี คำวงศ์ ลำปาง
43. คุณนิวัฒน์ นนดารา ลำปาง
44. คุณระบิล อัศวนัก ลำปาง
45. คุณเพียงเพ็ญ อ่อนละมัย ลำปาง
46. คุณอรสา ตามเดช ลำปาง
47. คุณปรีชา เตไชยกูล ลำปาง
48. คุณจำปา วิวรรณ์ ลำปาง
49. คุณสุนิษา คำชุ่ม ลำปาง
50. คุณณิญา ปันดอนไฟ ลำปาง
51. คุณนรารมณ์ ถนอมสมบูรณ์ ลำปาง
52. คุณพีรญา ขอนจาก ลำปาง
53. คุณสุปราณีย์ เล็กศรี ลำปาง
54. คุณชุติมา เฟื่องวิทยารัตน์ ลำปาง
55. คุณนิรัญ เตชะนันตา ลำปาง
56. คุณสรัสดิ์ วิชัยประดิษฐ์ ลำปาง
57. คุณสมเกียรติ เผ่าเต็ม ลำปาง
58. คุณวรรณชัย คำป่าแลว ลำปาง
59. คุณสมพิศ บัวชุบ ลำปาง
60. คุณพวงพลอย เกษมสำราญ ลำปาง
61. คุณศักดา ธุววงศ์ ลำปาง
62. คุณอำพล สมบูรณ์ สุขาภิบาล 3
63. คุณสมบัติ อันนันนับ สุขาภิบาล 3
64. คุณฐิตารีย์ พรมตา สุขาภิบาล 3
65. คุณดิเรก เลิศเพียรพิทยกุล สุขาภิบาล 3
66. คุณทองพูน มณีศรี สุขาภิบาล 3
67. คุณสิสธร งามอัจฉริยะกุล สุขาภิบาล 3
68. คุณชัยยุทธ ธัญญาภิบาล สุขาภิบาล 3
69. คุณวิสูตร นิลพงษ์ สุขาภิบาล 3
70. คุณรัชพล รุ่งโรจนมงคล สุขาภิบาล 3
71. คุณดณุชกุล คำเอม สุขาภิบาล 3
72. คุณพงศ์พัชร โสพิกุลพงศ์ สุขาภิบาล 3
73. คุณกมลวรรณ แก้วทวี สุขาภิบาล 3
74. คุณชานนท์ โรจนกิตติภักดี สุขาภิบาล 3
75. คุณชีพ อยู่พ่วง สุขาภิบาล 3
76. คุณปนัดดา อยู่พ่อง สุขาภิบาล 3
77. คุณจิราพร น่าชม สุรินทร์
78. คุณสมบูรณ์ สุขแล้ว สุรินทร์
79. คุณช่างมลคล พอกเพียร สุรินทร์
80. คุณพาสน ภูมิประเทศ สุรินทร์
81. คุณตุ่มทอง ภูแก้ว สุรินทร์
82. คุณนัฐพล เผือกจีน สุรินทร์
83. คุณทองพูน วิวาสุขุ สุรินทร์
84. คุณทัศนีย์ อุ่นชิต สุรินทร์
85. คุณลำพันธ์ พิมพ์ทอง สุรินทร์
86. คุณกฤษดา ศิริเสริม สุรินทร์
87. คุณสายเพชร สกุลทอง สุรินทร์
88. คุณรติมา สวัสดิ์โยธิน สุรินทร์
89. คุณบุญยืน ตลับทอง สุรินทร์
90. คุณพีรพงษ์ สุขสงวน สุรินทร์

รางวัลที่ 4 พัดลมตั้งโต๊ะ Accord 16 นิ้ว รุ่น Super จำนวน 20 รางวัล
1. คุณณรงค์ ปัญญา บางนา
2. คุณไพบูลย์ เงินมั่น บางนา
3. คุณณัฐนรี กมลวันทนากุล บางนา
4. คุณเอลียา กาญจนชัยภูมิ บางนา
5. คุณรัชดา ซิงห์ บางนา
6. คุณสายชล วงศ์พันธ์ พิษณุโลก
7. คุณชวัลนุช คงชู พิษณุโลก
8. คุณพีระ จิตรแจ้ง พิษณุโลก
9. คุณชูเดช ใจจันทรา ลำปาง
10. คุณสกลภัทร ราชาตัน ลำปาง
11. คุณมอนแก้ว สิทธิ์ไชย ลำปาง
12. คุณบุญฤทธิ์ พรมสืบ ลำปาง
13. คุณปรานอม ลัยยะนาท ลำปาง
14. คุณสุภาพรรณ พูดงาม ลำปาง
15. คุณนงเยาว์ เยสุวรรณ ลำปาง
16. คุณอุดมพร มสิวรรณ ลำปาง
17. คุณภาริดา เป็งวัน ลำปาง
18. คุณสังวาล ชุนณวงษ์ ลำปาง
19. คุณคุณสุดา เกิดสวัสดิ์ สุรินทร์
20. คุณอรุณ ไทยากรณ์ สุรินทร์

รางวัลที่ 5 LCD Sanyo 24 นิ้ว จำนวน 12 รางวัล
1. คุณประกอบ สงวนสินธุกุล บางนา
2. คุณทรรศพล เผด็จผล บางนา
3. คุณชมมน ทัตภิรมย์ บางนา
4. คุณสมคิด เอื้องอุดม มหาชัย
5. คุณดวงแข ปุญใหญ่ บุรีรัมย์
6. คุณพิมพ์สุภัค รัมมะเอ็จ พิษณุโลก
7. คุณกมลวรรณ เหล่าคะชา พิษณุโลก
8. คุณกนกวรรณ มุสิกะปาน ลำปาง
9. คุณประพิมพ์พรรณ ทรงขำ ลำปาง
10. คุณกรรณิกา อังณ์ สุขาภิบาล 3
11. คุณสุรัสวดี ธรรมพรหม สุขาภิบาล 3
12. คุณสุจีรัต พรหมบุตร สุรินทร์

รางวัลที่ 6 ไมโครเวฟ Sanyo จำนวน 12 รางวัล
1. คุณนฤมล จันทร์อ่อน บางนา
2. คุณพรไพโรจน์ โชคสกุล บางนา
3. คุณประไพ สิงห์เจ็น พิษณุโลก
4. คุณวัชรา มาลัยทอง มหาชัย
5. คุณจันทร์ฉาย ทรงพระ มหาชัย
6. คุณประสิทธิ์ วิชัย ลำปาง
7. คุณพรพิมล เกิดชูช่วย ลำปาง
8. คุณธิดาภรณ์ ธิศรี ลำปาง
9. คุณธนสิทธิ์ ทิวงศ์ ลำปาง
10. คุณกิตติเชษฐ์ อิทธะรงค์ สุขาภิบาล 3
11. คุณวณิชย์ชยากร ธณรรณ์กีรติ สุรินทร์
12. คุณบุญช์ อินทรศรี สุรินทร์

รางวัลที่ 7 : หม้อสุกี้ Manaru จำนวน 12 รางวัล
1. คุณปิยวัฒน์ จันทร์นิยมกิจ บางนา
2. คุณลัดดาวัลย์ ชุ่มอภัย บางนา
3. คุณอริศรา เจริญรอด บางนา
4. คุณอังคาร ฉลาดแย้ม บางนา
5. คุณอวยชัย สงวนศรีพิสุทธ์ บางบัวทอง
6. คุณสุชิน แสงเพ็ชร สุขาภิบาล 3
7. คุณแก้วมูล กองชัยวงค์ ลำปาง
8. คุณอรรถสิทธิ์ สังข์วรรณะ ลำปาง
9. คุณสุนิษา คำชุ่ม ลำปาง
10. คุณขันทอง อุ่นม่อน ลำปาง
11. คุณวิษณุ คำคุณะ ลำปาง
12. คุณประสิทธิ์ ตามเดช ลำปาง

หมายเหตุ :
1.ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล โดยชำระเป็นเงินสดที่ร้านไทวัสดุสาขาที่รับรางวัล
2. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อ และแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลโดยตรงจาก บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จำกัด

ขอบคุณข้อมูลประกาศรางวัลผู้โชคดีจาก http://www.thaiwatsadu.co.th