ผู้โชคดี สวยคุ้ม 4 ต่อจาก Kuron

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรทะเบียนบ้าน และใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายสินค้า ตามที่ส่ง SMS  มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลที่ บริษัท คิวรอน จำกัด สำนักงานสาขาที่ 1 เลขที่  193, 195, 197 ซ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10230 ในวันและเวลาทำการ โทร. 02-736-0303 
  • ผู้โชคดีสามารถขอรับรางวัลได้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ 14/10/2014 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  • ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี   ณ  ที่จ่าย 5 %  ของมูลค่ารางวัล

รางวัลที่ 1  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมแพ็คเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน 2 ที่นั่ง 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท

 ลำดับ เลขที่ใบเสร็จ  หมายเลขโทรศัพท์
      1 LT-0512002510074204 087-296-8xxx
      2 BC-101200754 080-589-2xxx

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง  30 รางวัลๆ ละ 5,500* บาท

*ราคาทองคำ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ลำดับที่ เลขที่ใบเสร็จ หมายเลขโทรศัพท์
1 LT-0501804011658499 089-690-9xxx
2 BC-032286442 091-739-1xxx
3 LT-0502102616264369 089-155-1xxx
4 BC-140212915 086-926-6xxx
5 BC-034225134 094-462-8xxx
6 LT-E2010719100355 082-201-6xxx
7 BC-033290161 095-798-4xxx
8 LT-0500105657101029 081-655-2xxx
9 BC-101135256 084-712-3xxx
10 LT-0509700130075170 094-019-9xxx
11 BC-034229606 088-005-0xxx
12 BC-205377211 086-905-7xxx
13 LT-0501201930089662 081-677-8xxx
14 BC-010300059 087-971-8xxx
15 BC-011145964 089-156-8xxx
16 LT-0500105310427467 084-000-4xxx
17 BC-0332290170 081-497-7xxx
18 BC-135083817 089-449-5xxx
19 BC-117171167 084-976-7xxx
20 BC-338419574 095-873-6xxx
21 LT-0500903882313582 086-386-5xxx
22 BC-035248259 086-721-2xxx
23 LT-0501603686653423 091-781-2xxx
24 LT-0500903810241183 091-415-1xxx
25 BC-003350004 086-036-2xxx
26 BC-140214790 080-582-6xxx
27 LT-0501203382019225 081-359-8xxx
28 LT-9966871000000 089-456-2xxx
29 LT-0504102482358983 089-972-3xxx
30 LT-0507700882233823 096-449-5xxx

รางวัลที่ 3 Kuron’s Giftset 1 ชุด  100 รางวัลๆละ 3,000 บาท

ลำดับที่ เลขที่ใบเสร็จ หมายเลข
1 BC-016040165 086-665-9xxx
2 LT-0501002780156209 083-138-6xxx
3 BC-030032959 084-438-3xxx
4 BC-135086241 085-484-9xxx
5 BC-033289267 095-696-6xxx
6 BC-031136557 085-444-4xxx
7 BC-135081177 086-600-0xxx
8 BC-120085075 086-393-8xxx
9 LT-0500100818121460 087-117-5xxx
10 LT-0503601110552484 089-764-1xxx
11 LT-0502303310165771 090-945-4xxx
12 BC-035244717 087-506-9xxx
13 LT-0500903820458592 092-267-0xxx
14 BC-119170832 084-661-3xxx
15 BC-032285384 099-391-6xxx
16 LT-0501202282562532 081-684-8xxx
17 LT-0501503082022145 081-694-6xxx
18 BC-012130739 085-729-9xxx
19 BC-0358559285 086-689-8xxx
20 LT-0505002582958746 089-089-3xxx
21 BC-003199865 096-295-4xxx
22 LT-0502102616118377 090-595-9xxx
23 LT-0507700882233815 096-449-5xxx
24 BC-010104004 089-437-2xxx
25 LT-0505403283327629 090-981-6xxx
26 BC-123095348 090-969-6xxx
27 LT-0503901983075871 094-652-4xxx
28 LT-0207700882233820 096-449-5xxx
29 BC-138135667 087-476-4xxx
30 BC-120440434 091-090-2xxx
31 LT-0501903580767865 089-813-1xxx
32 BC-046075873 089-820-5xxx
33 LT-0500803710087627 084-838-6xxx
34 LT-0506003442201636 089-221-1xxx
35 BC-140214582 089-451-1xxx
36 BC-006137458 086-935-4xxx
37 LT-E420103500230 091-064-6xxx
38 BC-033258354 085-347-9xxx
39 LT-0503803882328628 080-970-7xxx
40 LT-0505403283552546 092-412-8xxx
41 BC-134024071 081-146-2xxx
42 BC-034141007 081-344-8xxx
43 LT-0506003441392985 084-928-9xxx
44 LT-0501203382586159 086-326-7xxx
45 BC-017289019 083-041-8xxx
46 BC-135084018 094-065-5xxx
47 BC-130490229 082-484-0xxx
48 LT-0500903810073379 080-068-9xxx
49 BC-133144408 081-636-6xxx
50 LT-0509500482912577 080-544-8xxx
51 LT-0504801710366104 089-923-8xxx
52 LT-0502102682107501 094-556-5xxx
53 LT-0501603610323303 085-377-0xxx
54 LT-0501603612500820 089-685-3xxx
55 BC-040015105 081-711-3xxx
56 LT-0501002810116153 096-841-5xxx
57 LT-0508002482546542 081-984-9xxx
58 LT-0504801612850393 089-194-5xxx
59 BC-123456 086-976-6xxx
60 LT-0512002510465728 086-694-0xxx
61 BC-011127265 087-168-9xxx
62 BC-104056564 094-560-7xxx
63 LT-0507700882233812 096-449-5xxx
64 BC-038552224 097-053-0xxx
65 BC-007026196 086-768-9xxx
66 BC-123456 089-990-0xxx
67 LT-0503203641052341 089-496-6xxx
68 BC-012132990 089-702-5xxx
69 BC-033574456 084-936-9xxx
70 LT-0503902741775713 095-741-1xxx
71 BC-138135128 081-608-5xxx
72 BC-012130877 084-689-8xxx
73 LT-0500100282823003 086-411-9xxx
74 BC-035255815 087-343-6xxx
75 BC-0107536000633 087-704-4xxx
76 BC-001421162 096-036-4xxx
77 LT-0501404710152713 081-533-6xxx
78 LT-0503601783367687 089-167-1xxx
79 BC-034139036 083-617-6xxx
80 BC-119443200 087-677-6xxx
81 BC-034140284 087-715-8xxx
82 LT-0503200120022964 089-679-0xxx
83 LT-0500105657001029 081-623-9xxx
84 BC-032288205 083-007-2xxx
85 LT-0501503082023610 089-207-1xxx
86 BC-011151005 080-751-8xxx
87 BC-001247226 081-785-9xxx
88 BC-035032682 085-552-4xxx
89 BC-141213617 082-072-3xxx
90 LT-0506002883023283 092-276-8xxx
91 LT-0507700882233822 096-449-5xxx
92 LT-0506003441392987 084-928-9xxx
93 LT-0500105310086716 081-584-7xxx
94 BC-140214789 094-241-0xxx
95 LT-0501203382567099 086-563-1xxx
96 BC-015308365 081-729-9xxx
97 LT-0503701482718962 086-906-8xxx
98 LT-TAXID01055360926 081-927-9xxx
99 BC-031135572 086-173-7xxx
100 BC-040015056 086-379-2xxx