รายชื่อผู้โชคดี โครงการยิ้ม ประจำเดือน ธันวาคม 2555

รายชื่อลูกค้าที่ได้รับ Gift Voucher 300 บาท โปรแกรม “ยิ้ม”

1 คุณรัชนี จตุวงศ์

2 คุณจรรยา ลำจวนจิตร์

3 คุณประเสริฐชัย ศิริธีรานนท์

4 คุณชนิดา หงษ์ปานานนท์

5 คุณมุทิตา อมรมงคล

6 คุณอมฤต เหล่ารักพงษ์

7 คุณอรธร กุลตัณกิจจา

8 คุณสมลักษณ์ แต่ไมตรี

9 คุณสุวิมล นิติกรกุล

10 คุณศุภณา พรรณรายน์

11 คุณปิยาพัชร อุดมรัตน์

12 คุณจิรากัน รัตนทัศนีย์

13 คุณศักดิ์พงษ์ เสรีเศวตรัตน์

14 คุณจรัส เขมสมิทธิ์

15 คุณอรวรรณ แก้วเนตร

16 คุณสุนันท์ ปาละนันท์

17 คุณกรชนก ปัทมดิลก

18 คุณวิริยะ มีศิริ

19 คุณวิเชษฐ์ ปิยะวงศ์

20 คุณธีรพงศ์ สิงห์เรืองเดช

21 คุณมงคล เตชะโกศล

22 คุณรัชนี บุญลักขะ

23 คุณราชันต์ ผลงาม

24 คุณคลินพร สนธิรักษ์

25 คุณเลิศนภา จี้เพ็ชร

26 คุณจิตรเลขา คุณาลัย

27 คุณวีระวัฒน์ ประเสริฐอำนาจ

28 คุณรักษยา อังสนันท์

29 คุณพรเพ็ญ ทวีไทย

30 คุณปัทมา สร้อยทอง

รายชื่อลูกค้าที่ได้รับ คูปองส่วนลด 15% โปรแกรม “ยิ้ม”

1 คุณพัชรี เธียรถาวร

2 คุณฐปนพงศ์ วัฒนะชัยศิริ

3 คุณนนท์ปวิธ ลีฬหาวงศ์

4 คุณเทอดศักดิ์ ศิริฟองนุกูล

5 คุณสุภาวดี แสงนิลเจริญ

6 คุณภัทราภรณ์ พวงเทพ

7 คุณอภิชญา สุธรรม

8 คุณสุมนา ศรีสุวรรณ

9 คุณจันทร์เพ็ญ เอิ่ยมอภิรมย์

10 คุณณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์

11 คุณชนัญชิดา โสภณรนยศ

12 คุณวรรณวิสุทธิ์ จันทร์หอม

13 คุณสุธาสินี กลิ่นน้อย

14 คุณจีรศักดิ์ แสงสว่าง

15 คุณวรสันต์ กิติศรีวรพันธิ์

16 คุณวิกานดา จันเทวี

17 คุณภัทราวดี หล้ามณี

18 คุณสุพัตรา บรรยงสุข

19 คุณพุทธพร ชุมแก้ว

20 คุณจุไรรัตน์ ทองวัน

ที่มา : http://www.fuji.co.th/2009/TH/news/detail.php?id=77