ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ลุ้นโชคทองกับชิลด์ท้อกซ์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับทองคำมูลค่า 5000 บาท จากการส่ง SMS มาที่เบอร์ 4141333

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม “ลุ้นโชคทองกับชิลด์ท้อกซ์” เป็นอย่างดี

ShieldtoxGoldLucky

  1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องส่งหลักฐาน ได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   และสำเนาบัตรทะเบียนบ้าน   ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้    มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล โดยส่งเป็นจดหมายมาที่  “ลุ้นโชคทองกับชิลด์ท้อกซ์”  ตู้ ปณ.141    ปณศ.จตุจักร กรุงเทพ 10900 โดยบริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัล ให้เมื่อพิจารณาหลักฐานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
  2. สามารถส่งหลักฐานมาเพื่อขอรับรางวัลได้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ทำการจับรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  3. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด  หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
  4. รายละเอียดและเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บัตรกำนัลรับทอง ดูได้จาก aurora.co.th
ลำดับที่ หมายเลข
1 –> 081-661-1xxx
2 –> 086-817-2xxx
3 –> 089-630-2xxx
4 –> 085-642-8xxx
5 –> 084-366-0xxx
6 –> 087-872-2xxx
7 –> 086-855-5xxx
8 –> 091-046-0xxx
9 –> 084-617-1xxx
10 –> 084-651-2xxx
11 –> 081-261-4xxx
12 –> 087-060-9xxx
13 –> 085-018-8xxx
14 –> 085-741-8xxx
15 –> 089-846-5xxx
16 –> 089-426-3xxx
17 –> 081-264-4xxx
18 –> 085-310-3xxx
19 –> 081-967-3xxx
20 –> 081-545-5xxx
21 –> 080-806-6xxx
22 –> 089-845-8xxx
23 –> 083-727-6xxx
24 –> 081-976-0xxx
25 –> 084-888-9xxx
26 –> 086-262-9xxx
27 –> 081-067-7xxx
28 –> 081-872-8xxx
29 –> 081-822-2xxx
30 –> 084-561-2xxx
31 –> 084-351-0xxx
32 –> 084-725-5xxx
33 –> 084-499-9xxx
34 –> 087-258-7xxx
35 –> 081-879-2xxx
36 –> 087-852-1xxx
37 –> 089-846-0xxx
38 –> 080-436-3xxx
39 –> 084-830-4xxx
40 –> 081-964-7xxx
41 –> 086-865-9xxx
42 –> 089-349-1xxx
43 –> 081-792-3xxx
44 –> 086-875-5xxx
45 –> 081-871-3xxx
46 –> 089-580-6xxx
47 –> 083-446-5xxx
48 –> 089-575-1xxx
49 –> 084-323-5xxx
50 –> 084-144-3xxx
51 –> 089-020-6xxx
52 –> 087-863-0xxx
53 –> 080-308-6xxx
54 –> 084-798-4xxx
55 –> 084-083-7xxx
56 –> 087-186-1xxx
57 –> 094-682-9xxx
58 –> 083-737-8xxx
59 –> 081-400-6xxx
60 –> 088-958-2xxx
61 –> 083-248-9xxx
62 –> 085-010-2xxx
63 –> 084-374-4xxx
64 –> 085-409-9xxx
65 –> 080-204-0xxx
66 –> 087-403-0xxx
67 –> 088-975-2xxx
68 –> 088-975-2xxx
69 –> 081-260-7xxx
70 –> 090-594-3xxx
71 –> 089-030-8xxx
72 –> 086-749-2xxx
73 –> 088-359-4xxx
74 –> 098-176-8xxx
75 –> 095-587-3xxx
76 –> 093-065-3xxx
77 –> 093-446-5xxx
78 –> 092-656-9xxx
79 –> 093-597-1xxx
80 –> 089-376-0xxx
81 –> 085-497-4xxx
82 –> 082-672-1xxx
83 –> 081-781-8xxx
84 –> 098-201-8xxx
85 –> 087-463-1xxx
86 –> 098-384-7xxx
87 –> 085-415-9xxx
88 –> 085-300-2xxx
89 –> 085-209-1xxx
90 –> 094-382-6xxx
91 –> 084-536-8xxx
92 –> 086-265-4xxx
93 –> 090-070-7xxx
94 –> 093-545-9xxx
95 –> 087-953-7xxx
96 –> 093-873-6xxx
97 –> 083-477-0xxx
98 –> 083-796-4xxx
99 –> 087-259-0xxx
100 –> 089-972-0xxx
101 –> 083-341-2xxx
102 –> 080-669-2xxx
103 –> 084-420-5xxx
104 –> 098-135-2xxx
105 –> 084-364-0xxx
106 –> 093-459-9xxx
107 –> 085-504-6xxx
108 –> 085-062-7xxx
109 –> 092-880-4xxx
110 –> 085-829-0xxx
111 –> 084-973-3xxx
112 –> 082-483-4xxx
113 –> 093-795-4xxx
114 –> 083-456-5xxx
115 –> 093-063-8xxx
116 –> 086-234-8xxx
117 –> 081-544-3xxx
118 –> 084-095-1xxx
119 –> 081-666-0xxx
120 –> 080-059-9xxx
121 –> 081-061-5xxx
122 –> 088-112-0xxx
123 –> 082-452-7xxx
124 –> 083-634-0xxx
125 –> 085-507-3xxx
126 –> 085-304-6xxx
127 –> 080-669-2xxx
128 –> 085-834-2xxx
129 –> 087-801-0xxx
130 –> 087-825-3xxx
131 –> 082-366-9xxx
132 –> 094-527-0xxx
133 –> 088-099-7xxx
134 –> 082-413-2xxx
135 –> 081-847-7xxx
136 –> 082-702-7xxx
137 –> 081-778-9xxx
138 –> 080-669-2xxx
139 –> 092-527-8xxx
140 –> 098-214-6xxx
141 –> 085-501-8xxx
142 –> 097-031-3xxx
143 –> 085-818-2xxx
144 –> 091-125-4xxx
145 –> 087-403-1xxx
146 –> 083-781-1xxx
147 –> 084-106-8xxx
148 –> 090-196-0xxx
149 –> 089-543-1xxx
150 –> 082-162-5xxx
151 –> 089-129-1xxx
152 –> 082-650-9xxx
153 –> 086-206-6xxx
154 –> 085-133-9xxx
155 –> 085-817-8xxx
156 –> 084-104-0xxx
157 –> 087-249-7xxx
158 –> 094-170-7xxx
159 –> 091-125-0xxx
160 –> 088-003-5xxx
161 –> 081-725-5xxx
162 –> 098-620-0xxx
163 –> 098-352-8xxx
164 –> 091-557-4xxx
165 –> 086-972-4xxx
166 –> 080-095-1xxx
167 –> 080-102-2xxx
168 –> 080-180-1xxx
169 –> 080-182-7xxx
170 –> 080-437-7xxx
171 –> 080-469-2xxx
172 –> 080-486-8xxx
173 –> 080-608-7xxx
174 –> 080-612-5xxx
175 –> 080-669-2xxx
176 –> 081-400-5xxx
177 –> 081-725-3xxx
178 –> 081-779-8xxx
179 –> 083-128-3xxx
180 –> 083-199-0xxx
181 –> 083-248-7xxx
182 –> 083-422-7xxx
183 –> 083-456-6xxx
184 –> 083-601-9xxx
185 –> 084-546-9xxx
186 –> 084-591-7xxx
187 –> 084-763-3xxx
188 –> 084-795-7xxx
189 –> 084-839-4xxx
190 –> 084-962-4xxx
191 –> 085-187-1xxx
192 –> 085-347-2xxx
193 –> 085-391-8xxx
194 –> 085-410-0xxx
195 –> 085-476-3xxx
196 –> 085-496-5xxx
197 –> 085-504-1xxx
198 –> 085-684-2xxx
199 –> 085-817-9xxx
200 –> 086-119-3xxx