เงินฝาก Youth Savings ลุ้น The New iPad

ทางธนาคารออมสินจะแจ้งผลการจับรางวัล New iPad ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำการจับผลรางวัล

ผู้มีสิทธิ์รับรางวัล

เป็นผู้เปิดบัญชีเงินฝาก Youth Savings ระหว่างวันที่ 17 ก.ย. 55 – 10 เม.ย. 56

มีบัญชีเงินฝาก Youth Savings มาแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน และมีเงินฝากคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ณ วันจับรางวัล

เป็นนักเรียน นักศึกษา

ผู้ฝากมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 ครั้งและ 1 รางวัลเท่านั้น

การออกรางวัล

กำหนดออกรางวัล จำนวน 6 ครั้ง ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

ครั้งที่  1  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555  จำนวน  30  รางวัล

ครั้งที่  2  วันที่ 25 ธันวาคม 2555   จำนวน  30  รางวัล

ครั้งที่  3  วันที่ 25 มกราคม 2556   จำนวน  30  รางวัล

ครั้งที่  4  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556   จำนวน  30  รางวัล

ครั้งที่  5  วันที่ 25 มีนาคม 2556   จำนวน  40  รางวัล

ครั้งที่  6  วันที่ 25 เมษายน 2556   จำนวน  40  รางวัล

เงื่อนไขพิเศษ

สำหรับผู้ฝากที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทำบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต หรือบัตร ATM จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก