ประกาศรายชื่อผู้โชดดี เติมแก๊สกับปั๊ม NS ลุ้นรับNote 8 ครั้งที่ 2

จับรางวัลเมื่อวันที่ 16  ธันวาคม 2556   รับรางวัลได้ตั้งแต่ 20 ธ.ค. 2556 เป็นต้นไป

NS-Gas

ที่ โทรศัพท์ คูปอง ชื่อ สกุล
1 0832996xxx 8503126 คุณมงคล นิโลบลวงศ์
2 0853841xxx 4130778 คุณไพรสน ทองประสงค์
3 0809819xxx 7625294 คุณวันทนา โฆษกิจจาวุฒิ
4 0838592xxx 9988805 คุณเอกรัตน์ เกิดพุ่ม
5 0841335xxx 4142026 คุณเอกอมร จันทร
6 0920052xxx 8493667 คุณชัยพงษ์ อภิรมย์เดช
7 0891767xxx 7003105 คุณวิวรเวช ภักดีเจริญ
8 0877514xxx 8500754 คุณพงษ์ศักดิ์ ทุงฤทธิ์
9 0898957xxx 7631147 คุณนันนภัส เพชรรัตน์
10 0857488xxx 9976488 คุณพัดดา เขื่อนแก้ว
11 0814975xxx 7626672 คุณโจม สิมสวัสดิ
12 0818186xxx 7626679 คุณกฤษณากร ลิ่ววณิชยากุล
13 0811355xxx 4137313 คุณวสันต์ คำจินดา
14 0801112xxx 6994826 คุณปรานจิต อิ่มเอม
15 0898155xxx 6999711 คุณชัดเจน ราชคฤห์
16 0909874xxx 9981124 คุณบุญญรักษ์ สุพรศิริกุล
17 0846629xxx 8510694 คุณไพศาล วงษ์สง่างาม
18 0897336xxx 8508272 คุณโซฟีร์ โต๊ะมีนา
19 0818599xxx 9984044 คุณชัยพร นิ่มเจริญ
20 0843334xxx 8500944 คุณศริษฐ์ ชุมเกษียร
21 0895513xxx 5683764 คุณนันท์นภัส สิงห์ประเสริฐ
22 0863162xxx 7619773 คุณธนินวัฒน์ ภัคธันยสิทธิ์
23 0831870xxx 7001425 คุณณัฐภัทร แก้วพรม
24 0875030xxx 8493510 คุณนาเคนทร์ สารมาศ
25 0844599xxx 8508431 คุณสมพงษ์ สุขประเสริฐ