โครงการพลังงานบ้านทุ่ง ชิงเงินรางวัล

รายละเอียดโครงการ “พลังงานบ้านทุ่ง”

หัวข้อการประกวด

“เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อการพัฒนาชุมชน”

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

ประชาชนทั่วไป

ขั้นตอนการประกวด

1. เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มการเขียนโครงการได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัด หรือ สำนักวิชาการพลังงานงานเขต

2. ส่งโครงการภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัด หรือ สำนักวิชาการพลังงานเขต

3. คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน (พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารโครงการ) โดยประกาศผลภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2556

4. ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาให้เป็นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่สามารถใช้งานได้จริง ผลงานละ 15,000 บาทสิ้นสุดการพัฒนาผลงานในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556

5. คณะกรรมการตัดสินรอบรองชนะเลิศลงพื้นที่พิจารณาผลงาน(ลงพื้นที่ประมาณ 16-31 กรกฎาคม 2556) (พิจารณาให้คะแนนจากเทคโนโลยีที่ได้จัดทำ) โดยจะพิจารณาตัดสินเข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยประกาศผลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

6. ผลงานที่ผ่านรอบรองชนะเลิศจะได้รับทุนสนับสนุนในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนนั้นๆ ในท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน) ผลงานละ 50,000 บาทสิ้นสุดการส่งเสริมฯ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2556

7. คณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศลงพื้นที่พิจารณาผลงาน(ลงพื้นที่ประมาณ 1-15 กันยายน 2556) (พิจารณาให้คะแนนจากการส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีในท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ) โดยจะพิจารณาตัดสิน

• รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล

• รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล

• รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล

• รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล

โดยประกาศผลในงานมหกรรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานชุมชน

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้ในนามบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัดทีมละไม่เกิน 5 คน

2. ผู้สมัครแต่ละบุคคล/ทีม สามารถส่งเข้าประกวดได้มากกว่า 1 โครงการ

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานชุมชน เน้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ หรือต่อยอดจากเทคโนโลยีฯ ที่มีอยู่เดิม

4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผลงานใหม่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน

5. ผลงานทุกชิ้นที่ได้รับรางวัลกระทรวงพลังงานขอสงวนสิทธ์ในการแก้ไข ดัดแปลง ทำซ้ำ ตามความเหมาะสม เพื่อการนำไปใช้ เผยแพร่โฆษณา และประชาสัมพันธ์

6. ไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสามารถจัดทำให้แล้วเสร็จตามกำหนด หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

8. หากตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ

9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รางวัล

1. รางวัลผู้ชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 100,000 บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 80,000 บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 60,000 บาท

4. รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับโล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลๆละ 20,000 บาท

5. ใบประกาศนียบัตรสำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 6 รางวัล

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

ไฟล์ .pdf

ไฟล์ .doc