โชคพุ่งชนคนดูดี ลุ้น iPad mini ทุกวัน วันละเครื่อง กับมิเนเร่

โชคพุ่งชนคนดูดี ลุ้น iPad mini ทุกวัน วันละเครื่อง กับมิเนเร่

เมื่อซื้อน้ำแร่มิเนเร่ ขนาดใดก็ได้ ที่ 7-Eleven ส่ง SMS พิมพ์ MR เว้นวรรคตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ 10 หลักมาที่ 4890011 (ครั้งละ 3 บาท) หรือส่งฟรีผ่านทางเว็บไซต์ Minere.co.th ลุ้นรับ iPad mini ทุกวัน วันละ 1 เครื่อง รวม 61 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 927,200 บาท โดยวันที่ส่งต้องตรงกับวันที่ในใบเสร็จ และใบเสร็จ 1 ใบ มีสิทธิ์ในการส่งเพียง 1 ครั้ง ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น (ต้องเก็บใบเสร็จฉบับจริง หรือรูปถ่ายใบเสร็จที่ส่งเข้าร่วมรายการไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล) โปรดดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมที่ Facebook.com/MinereThailand ตั้งแต่ 26 พฤษภาคม – 25 กรกรฎาคม 56 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ 02 502 6767

วิธีการร่วมสนุกและกติกา

1. เมื่อซื้อน้ำแร่มิเนเร่ ขนาดใดก็ได้ ที่ซื้อจาก 7-Eleven เท่านั้น แล้วพิมพ์ MR เว้นวรรคตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ 10 หลัก ส่ง SMS มาที่ 4890011 (ครั้งละ 3 บาท) หรือส่งฟรีผ่านทางเว็บไซต์ Minere.co.th เพื่อลุ้นรับ iPad mini ทุกวัน วันละ 1 เครื่อง ตลอด 61 วัน รวมมูลค่า 927,200 บาท
โดยวันที่ส่งต้องตรงกับวันที่ในใบเสร็จ และใบเสร็จ 1ใบ มีสิทธิในการส่งเพียง 1ครั้ง ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น (ต้องเก็บใบเสร็จฉบับจริง หรือรูปถ่ายใบเสร็จ ที่ส่งเข้าร่วมรายการไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล)
2. ลุ้นรับ iPad mini รุ่น 16GB Wi-Fi + Cellular สีขาว มูลค่าเครื่องละ 15,200 บาท รวมทั้งหมด 61 รางวัล
3. 1 ใบเสร็จที่มีรายการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำแร่มิเนเร่ สามารถส่ง SMS หรือส่งผ่าน Minere.co.th ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
4. ระยะเวลาในการร่วมเล่นรายการตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 25 กรกฎาคม 2556
5. สามารถดูรายละเอียด และติดตามประกาศรางวัลผู้โชคดีได้ที่ Facebook.com/MinereThailand ได้ทุกวัน เริ่มประกาศผลวันแรกในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ

น้ำแร่มิเนเร่ที่ร่วมรายการขนาด 0.33 ลิตร, 0.5 ลิตร, 0.6 ลิตร 1.5 ลิตร และ 6 ลิตร ที่ซื้อจาก 7-Eleven เท่านั้น
จับรางวัลทั้งหมด 6 ครั้ง เริ่มครั้งแรกวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556, ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556, ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556, ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556, ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 และครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ที่บริษัท เนสท์เล่(ไทย) จำกัด ปิดรับการส่ง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 23:59 น.
กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการและจัดการโดย บริษัทสามารถ มัลติมีเดีย จำกัด
ประกาศรางวัลหมายเลขผู้โชคดีที่ Facebook.com/MinereThailand เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป และจะประกาศต่อเนื่องในทุกวัน รายละเอียดที่ปรากฏตามหัวข้อการจับรางวัลและประกาศผล
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าทางช่องทางใด ต้องเข้าร่วมเป็นแฟนเพจ (กด LIKE ที่ Facebook.com/MinereThailand) ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และ Account ในการกด LIKE ต้องมีตัวตนจริงใน Facebook ที่สามารถพิสูจน์ได้
ผู้ได้รับรางวัล ต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับรางวัล ที่บริษัทสามารถ มัลติมีเดีย จำกัด โดยนำใบเสร็จฉบับจริง หรือรูปถ่ายใบเสร็จที่ใช้ในการร่วมรายการ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่ง SMS หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่กรอกลงทะเบียนส่งมาผ่านทาง Minere.co.th (กรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับจะต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนมาด้วย) หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้รับการติดต่อภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันประกาศผล สามารถติดต่อกลับได้ที่ Facebook.com/MinereThailand หรือ โทร 0-2502-6767
ในกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดามารดา นำสูติบัตรมาแสดงตน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของของบิดามารดาด้วย
บริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านทางโทรศัพท์ตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ หากไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 3 ครั้ง ในเวลา 2 ชั่วโมงนับจากการโทรติดต่อผู้โชคดีในครั้งแรก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในการจับฉลาก จะนำหมายเลขของผู้ที่ส่งผ่านทาง SMS และ Minéré.co.th ในแต่ละวันที่ร่วมสนุกมารวมกับแล้วจับรางวัลของแต่ละวัน และชิ้นส่วนที่จับรางวัลจะไม่นำมารวมจับรางวัลในครั้งต่อไป
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเลิกสิทธิของผู้เข้าร่วมสนุก หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมสนุก หรือรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิได้เช่นกัน
บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายโดยตรง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล ทั้งนี้ ของรางวัลที่ทางบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงนั้น จะมีมูลค่าเท่าเดิมหรือมากกว่า ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการร่วมสนุกฉบับนี้
กิจกรรมดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Facebook และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ
ผู้โชคดีจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544
ผู้โชคดีมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล ต่อ 1 คน เท่านั้น
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
พนักงานและครอบครัว บริษัทเนสท์เล่(ไทย) จำกัด และบริษัทสามารถ มัลติมีเดีย จำกัด ไม่มีสิทธิร่วมชิงโชคในกิจกรรมครั้งนี้

การจับรางวัลและประกาศผล

กำหนดจับรางวัล 6 ครั้ง รวม 61 รางวัล โดยกำหนดเริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 25 กรกฎาคม 2556 และกำหนดจับรางวัล ดังนี้
– ครั้งที่ 1: ร่วมสนุกระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 56 จับฉลากผู้โชคดีวันที่ 7 มิ.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 7 – 17 มิถุนายน 56
 ครั้งที่ 2: ร่วมสนุกระหว่างวันที่ 6 – 16 มิถุนายน จับฉลากผู้โชคดีวันที่ 18 มิถุนายน 56 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 18 – 28 มิถุนายน 56
– ครั้งที่ 3: ร่วมสนุกระหว่างวันที่ 17 – 26 มิถุนายน 56 จับฉลากผู้โชคดีวันที่ 28 มิถุนายน 56 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 29 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 56
– ครั้งที่ 4: ร่วมสนุกระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 56 จับฉลากผู้โชคดีวันที่ 9 กรกฎาคม 2556ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 9 – 19 กรกฎาคม 56
– ครั้งที่ 5: ร่วมสนุกระหว่างวันที่ 8 – 17 กรกฎาคม 56 จับฉลากผู้โชคดีวันที่ 19 กรกฎาคม 56 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 20-27 กรกฎาคม 56
– ครั้งที่ 6: ร่วมสนุกระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม 56 จับฉลากผู้โชคดีวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดภายในวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 56