แจ้งพ้นสภาพพนักงาน

ประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

  1. คุณ Montakran Jantub ตำแหน่ง Call Center  [ไม่ผ่านช่วงทดลองงาน]
  2. คุณ ไอศูรย์ มานพ (เก่ง) ตำแหน่ง Account Executive  [ไม่ผ่านช่วงทดลองงาน]
  3. คุณ อรรคสิทธิ์ (A) ตำแหน่ง Account Executive  [ขอลาออก]
  4. คุณ Juthamas M. ตำแหน่ง Event Executive [ไม่ผ่านช่วงทดลองงาน]
  5. คุณ Pisitpon Klinbuakeaw (DOME) ตำแหน่ง Account Executive [ไม่ผ่านช่วงทดลองงาน]
  6. คุณเกรียงไกร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ตำแหน่ง พนักงานขับรถ [เลิกจ้างเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ]
  • บุคคล/กลุ่มบุคคล ดังกล่าวได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด แล้ว การกระทำใดของบุคคล/กลุ่มบุคคลดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  • จึงขอเรียนมาเพื่อให้ บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าเดิม บริษัทคู่ค้าต่างๆ และลูกค้าใหม่ทราบ เพื่อที่จะได้ไม่เกิดความสับสนว่าบุคคลดังกล่าวนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการประกอบธุรกรรม และหรือธุรกิจการค้าของบริษัทฯ
  • หากท่านมิได้รับความสะดวก หรือมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 081-533-7777 หรือทางอีเมล julawatee@arenamedia.co.th