แจ้งพ้นสภาพพนักงาน

แจ้งพ้นสภาพพนักงาน

ประกาศแจ้งพ้นสภาพการเป็นพนักงาน บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด 

เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

เรียน ท่านลูกค้า และท่านผู้ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องด้วย บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด ขอประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

 

 

ชื่อ Montakran Jantub

ตำแหน่ง Call Center

อีเมล CallCenter@arenamedia.co.th

ชื่อ ไอศูรย์ มานพ (เก่ง)
ตำแหน่ง Account Executive
อีเมล i-soon@arenamedia.co.th

ชื่อ อรรคสิทธิ์ (A)

ตำแหน่ง Account Executive

อีเมล akasith@arenamedia.co.th

ชื่อ Juthamas M. 

ตำแหน่ง Event Executive

อีเมล event@arenamedia.co.th

ชื่อ Pisitpon Klinbuakeaw (DOME)

ตำแหน่ง Account Executive

อีเมล Pisitpon@arenamedia.co.th

บุคคล/กลุ่มบุคคล ดังกล่าวได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด แล้ว การกระทำใดของบุคคล/กลุ่มบุคคลดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

จึงขอเรียนมาเพื่อให้ บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าเดิม บริษัทคู่ค้าต่างๆ และลูกค้าใหม่ทราบ เพื่อที่จะได้ไม่เกิดความสับสนว่าบุคคลดังกล่าวนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการประกอบธุรกรรม และหรือธุรกิจการค้าของบริษัทฯ

หากท่านมิได้รับความสะดวก หรือมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 081-533-7777 หรือทางอีเมล (E-Mail) : julawatee@arenamedia.co.th