Vin21 แจก iPad mini

Vin21 แจก iPad mini

เงื่อนไขในการชิงโชค

1. สินค้าร่วมรายการ คือ ผลิตภัณฑ์ Vin21, Vinscar, Gluta Care ขนาดเล็กในร้าน 7-ELEVEn ทุกชนิด
2. เขียนชื่อ – ที่อยู่ ด้านในกล่องผลิตภัณฑ์ แล้วส่งมาที่
บริษัท วีต้า พาร์โก้ จำกัด
ตู้ ปณ. 2 ปณฝ. พระปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ 10705

3. ส่งชิ้นส่วนชิงโชคได้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. – 23 ส.ค. 2556
4. ของรางวัลคือ iPad Mini 16 GB รุ่น Wi-Fi + Cellularมูลค่า 15,200 บาท จำนวน 21 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 319,200 บาท
5. จับรางวัล 3 ครั้งๆ ละ 7 เครื่อง รวม 21 เครื่อง
• ครั้งที่ 1 : วันที่ 26 มิ.ย. 2556
• ครั้งที่ 2 : วันที่ 26 ก.ค. 2556
• ครั้งที่ 3 : วันที่ 26 ส.ค. 2556
• จับรางวัลที่ บริษัท วีต้า พาร์โก้ จำกัด โดยประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์บริษัทฯ www.vin21thailand.com และ facebook.com/vitabeautythailand
• ส่งจดหมายแจ้งผู้โชคดีทราบหลังการจับรางวัลแต่ละครั้งแล้ว 15 วันทางไปรษณีย์

หมายเหตุ

1. ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
2. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่ารางวัล และค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด
3. ผู้ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลที่บริษัทฯ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่จับรางวัล หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
4. หลักฐานในการรับของรางวัล ได้แก่ บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
6. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้จัดจำหน่ายของรางวัล หากมีการชำรุดบกพร่องผู้โชคดีสามารถติดต่อที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายโดยตรง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center : 085-4898850 หรือ facebook.com/vitabeautythailand