Donate by QR Code

Donate by QR Code

บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด มีบริการสำหรับเพิ่มช่องทางการรับบริจาค ให้กับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ โดยใช้ เทคโนโลยี QR Code ร่วมกับ เทคโนโลยี Mobile Payment เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ที่ต้องการบริจาค อีกทั้งยังเลือกมูลค่าของการบริจาคได้เองตามต้องการ

ข้อดีของระบบบริจาคเงินผ่าน QR codedonate

 • เพิ่มช่องทางใหม่ๆ ในการรับบริจาค
 • สามารถบริจาคได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เลือกบริจาคได้ตั้งแต่ 5 ถึง 50 บาท
 • เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้มีจิตศรัทธา
 • หักเงินบริจาคผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ
 • ง่าย สะดวก รวดเร็ว

ระบบบริจาคเงินผ่าน QR code เหมาะสำหรับ  

 1. บริจาคให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย เช่น อุทกภัย  วาตภัย และ เพลิงไหม้
 2. บริจาคให้แก่ ผู้ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว
 3. บริจาคให้แก่ งานเก็บศพผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 4. บริจาคให้แก่ งานบริการด้านการแพทย์ เช่น สงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล
 5. บริจาคให้แก่ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ
 6. บริจาคให้แก่ สงเคราะห์ทุนการศึกษา
 7. บริจาคให้แก่ สงเคราะห์เด็ก และ เยาวชน
 8. บริจาคให้แก่ ทุนอาหารกลางวันในโรงเรียน
 9. บริจาคให้แก่ ทะนุบำรุงศาสนา
 10. บริจาคให้แก่ สงเคราะห์ภัยแล้ง
 11. บริจาคให้แก่ องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ
 12. บริจาคให้แก่ โครงการช่วยเหลือสัตว์
 13. บริจาคให้แก่ โครงการเพื่อเยาวชน
 14. บริจาคให้แก่ โครงการพัฒนาสังคม
 15. บริจาคให้แก่ โครงการช่วยเหลือคนพิการ
 16. บริจาคให้แก่ โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม
 17. บริจาคให้แก่ โครงการส่งเสริมอนามัย และช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ
 18. บริจาคให้แก่ โครงการปกป้องสิทธิมนุษยชน
 19. บริจาคให้แก่ โครงการส่งเสริมศาสนา
 20. บริจาคให้แก่ โครงการช่วยเหลือสตรี และ โครงการอื่นๆ