Lucky Draw by อารีน่า มีเดีย

ผู้ให้บริการด้านกฎหมาย การขออนุญาตชิงโชค จับรางวัล ส่งชิ้นส่วน ตู้ปณ sms marketing โดยได้รับความไว้วางใจจาก ธนาคารและบริษัทฯ โทร.081-674-8888

Lucky Draw by อารีน่า มีเดีย จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พศ.2554 เพื่อให้บริการดำเนินงาน จัดการส่งเสริมการขาย ชิงโชคจับรางวัล โดยมุ่งเน้นการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้าด้วยความเข้าใจในแง่บทกฎหมาย การพนัน ความเชี่ยวชาญ ประกอบกับประสบการณ์ และความสัมพันธ์อันดี กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ลูกค้าไว้วางใจและใช้บริการเรื่อยมาด้วย สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันประกอบกับอุปนิสัยของคนไทยทำให้การส่ง เสริมการตลาดด้วยการชิงโชคจับรางวัลเป็นวิธีที่ดึงดูดความสนใจจากลูกค้า ผู้ใช้บริการผู้บริโภคได้มากกว่าวิธีการส่งเสริมการตลาดวิธีอื่นๆทั้งในแง่ ของภาพลักษณ์และยอดขายการชิงโชคมีหลากหลายวิธี ทั้งการส่งชิ้นส่วน (Proof Of Purchase) , SMS, การร่วมสนุกผ่านทางเว็ปไซต์ (Online)ซึ่งแต่ละวิธีจะมีขั้นตอนการ ปฏิบัติแตกต่างกันไปแต่ก็ล้วนต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องก่อนการเริ่มกิจกรรมทั้งสิ้น จึงทำให้ Lucky Draw by อารีน่า มีเดีย  ได้เข้ามาดำเนินการให้ บริการ โดยเริ่มตั้งแต่ให้ปรึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการเล่นการจัดหาสิ่ง ของรางวัล ระบบ SMS ครบวงจรที่สุด