SMS Checking ระบบกันปลอม

แม้ Packaging จะปลอมได้ แต่ SMS Code ปลอมกันไม่ได้ ระบบ SMS Checking ระบบกันปลอม นี้จะช่วยป้องกันของปลอม สินค้าปลอม ของเลียนแบบ ได้ด้วยค่าใช้จ่ายไม่สูง เพื่อประโยชน์ทั้งของท่านและลูกค้า

รายละเอียด ระบบป้องกันสินค้าปลอม คลิกที่นี่