Up and Up ป้องกันสินค้าเลียนแบบด้วย SMS Checking

Up & Up วางใจใช้ระบบ SMS Checking  ของบริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด นำไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันสินค้าเลียนแบบ

การใช้ SMS Code Checking 

 

สนใจระบบ SMS CODE CHECKING  ติดต่อได้ที่ บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด